Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 17:56 CEST

Statsminister Göran Persson informerade och samrådde i dag med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte i Bryssel den 16-17 oktober och, i samband med detta, förhandlingar på stats- och regeringschefsnivå inom ramen för regeringskonferensen.

Europeiska rådet ska diskutera tillväxtbefrämjande åtgärder, migrations- och asylfrågor samt aktuella utrikespolitiska frågor. I fråga om tillväxtinitiativen informerade statsministern om regeringens upplägg. Föreslagna infrastruktursatsningar ska kunna finansieras genom omprioriteringar i EU:s budget i den mån det gäller gränsöverskridande projekt till gagn för den inre marknaden. De bör också kompletteras med satsningar för att effektivisera befintlig infrastruktur och på forskning och utveckling. I migrationsfrågorna förutsåg statsministern bland annat diskussion om en gemenskapsmyndighet för yttre gränskontroll. Regeringens ståndpunkt förklarades vara att det operativa samarbetet i fråga om gränskontroll kan behöva stärkas. Det ska dock ske på mellanstatlig grund och eventuell gemenskapsfinansiering ska ske inom befintliga ramar. Av de omvärldsfrågor som toppmötet ska behandla gjorde statsministern bedömningen att återuppbyggnaden av Irak kommer att vara den dominerande. I nämnden konstaterades sammanfattningsvis ett stöd för regeringens ståndpunkter.

I regeringsförhandlingarna om det konstitutionella fördraget ska stats- och regeringscheferna koncentrera sig på institutionella frågor, där statsministern förklarade att kommissionens sammansättning och röstviktningen i rådet är de mest kontroversiella. Förhandlingarna väntas även beröra samarbetet om försvar och krishantering, där regeringens invändningar framför allt gäller de olika formerna för fördjupat samarbete mellan en mindre grupp medlemsländer. I nämnden diskuterades olika förslag och förhandlingsupplägg i frågorna. Bland annat efterfrågades ökad tydlighet om konventets förslag till rotationsordning för röstberättigade kommissionärer och om funktionen av en eventuell vald ordförande i Europeiska rådet.

Regeringen representerades i dag av statsminister Göran Persson.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

EU-nämnden sammanträder nästa gång på fredag, den 17 oktober, klockan 10.00.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16