Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 09:41 CEST

Med stor enighet ställde sig EU-nämnden i dag bakom utkastet till en rådsresolution om kamp mot människohandel. Flera ledamöter beklagade dock att regeringen inte haft större framgång i sin strävan att få in en tydlig hänvisning i resolutionen till kopplingen mellan människohandel och prostitution. Resolution väntas bli antagen vid rådsmötet för sysselsättning och socialpolitik (20 oktober), inför vilket statsrådet Hans Karlsson samrådde med nämnden. Under samrådet ställde sig nämnden även bakom utformningen av direktivet om lägsta säkerhets- och skyddskrav för arbetstagare som utsätts för elektromagnetisk strålning i arbetet. Det av nämnden godkända förslaget är inriktat på förebyggande åtgärder och omfattar endast risker för direkta hälsoeffekter. I förhandlingarna kring direktivet har regeringen fått gehör för att krav på hälsokontroller enbart ska ställas om direktivets gränsvärden överskrids. I det ursprungliga förslaget fanns ett allmänt krav på regelbundna hälsokontroller.

I rådsmötets socialpolitiska frågor samrådde statsrådet Berit Andnor med nämnden. Bland annat diskuterades förslaget att införa ett sjukförsäkringskort, som ska ersätta nuvarande blankettsystem vid vård under tillfällig vistelse i annat medlemsland, samt arbetet med att modernisera reglerna för samordning av de sociala trygghetssystemen. Nämnden delade regeringens syn att dessa frågor är av stor vikt för att underlätta rörligheten på den inre marknaden och den administrativa handläggningen. Vidare ställde sig nämnden bakom en förlängning av Daphne-programmet för stöd till insatser för att förebygga våld mot kvinnor och barn.

Vid nämndens sammanträde informerade även statssekreterare Jonas Bjelfvenstam om regeringens utgångspunkter inför det informella ministermötet den 20 oktober om EU:s regionalpolitik efter 2006. Regeringen driver allmänt en budgetrestriktiv linje och att administrationen av strukturfonderna bör förenklas. Dessutom bör regionalstödet i framtiden syfta till att utjämna skillnader mellan medlemsländerna och därför främst vara inriktat på nya medlemsländer. Regional utjämning ska i första hand vara ett nationellt ansvar.

Regeringen representerades i dag av statsrådet Hans Karlsson, statsrådet Berit Andnor och statssekreterare Jonas Bjelfvenstam.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16