Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 19:00 CET

Justitieminister Thomas Bodström samrådde i dag med nämnden inför RIF-rådet den 6 november, som bland annat ska fortsätta diskussionen om en gemensam byrå för gränsövervakning. Nämnden instämde återigen i regeringens ståndpunkt att ett förstärkt operativt samarbete kan välkomnas under förutsättning att det inte hindrar det nationella självbestämmandet och att finansieringen sköts inom befintliga ramar. Nämnden ställde sig under samrådet även bakom resolutioner om tillträdesförbud till internationella fotbollsmatcher och om informationsutbyte i syfte att främja säkerheten vid Europeiska rådets möten och liknande evenemang. I nämnden diskuterades även ett direktivförslag om villkor för att bevilja tillfälligt uppehållstillstånd till offer för människohandel från tredjeland som samarbetar med myndigheterna i kampen mot denna verksamhet. I nämnden uppmärksammades att liknande möjlighet saknas i svensk lagstiftning men att regeringen håller på att förbereda en proposition om lagändringar i linje med direktivförslaget. I denna sista fråga samrådde statsrådet Barbro Holmberg med nämnden.

Inför konkurrenskraftsrådets första debatt kring ett direktivförslag om förbud mot otillbörliga affärsmetoder den 10 november, samrådde statssekreterare Ingrid Petersson med nämnden. Frågor restes bland annat om möjligheten att harmonisera och skärpa reglerna om reklam riktad mot barn och om reklam för alkohol, tobak och läkemedel. I inre marknadsfrågorna fick statssekreterare Sven-Eric Söder nämndens stöd för att delta i rådets överenskommelser om förordningen om ett gemenskapspatent och om ett trafikförsäkringsdirektiv för att förbättra skadelidandes möjligheter till ersättning. En diskussion fördes även i nämnden kring behandlingen av det nyligen av kommissionen antagna förslaget till ny kemikalielagstiftning.

Ekofinrådet ska den 4 november ta ställning till nästa fas i underskottsförfarandet mot Frankrike. EU-nämnden instämde under samråd med finansminister Bosse Ringholm i ståndpunkten att Frankrike inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska underskottet i de offentliga finanserna och att krav bör ställas på landet att komma till rätta med situationen senast under 2004. Nämnden ställde sig efter diskussion även bakom planerade rådsslutsatser om tullens roll i skyddet av de yttre gränserna.

Regeringen representerades i dag av justitieminister Thomas Bodström, statsrådet Barbro Holmberg, finansminister Bosse Ringholm och statssekreterarna Ingrid Petersson, Agneta Bladh och Sven-Eric Söder.

Vid frågor kontakta Carl B Hamilton, nämndens vice ordförande, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 14 november klockan 10.00.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16