Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 21:00 CET

Regeringskonferensens förhandlingar om försvarsfrågorna i det nya fördraget diskuterades i dagens EU-nämnd med utrikesminister Laila Freivalds. Bland annat behandlades möjligheten för en mindre krets medlemsländer att inleda ett så kallat strukturerat samarbete på försvarsområdet. Ett nytt förslag har presenterats av ordförandeskapet som förtydligat formerna för samarbetet. Nämnden instämde i att förslaget innebär en förbättring i förhållande till konventets text. En längre diskussion fördes även om det italienska ordförandeskapets förslag om ömsesidiga försvarsgarantier.

Utrikesministrarnas möte i regeringskonferensen hålls i samband med rådets möte för allmänna frågor och yttre förbindelser den 8-9 december. EU-nämnden stödde att rådet godkänner en för EU gemensam säkerhetsstrategi. Slutligt antagande av strategin väntas av Europeiska rådet nästa vecka. Nämnden ställde sig även bakom en samlad EU-strategi mot spridning av massförstörelsevapen och planerade rådsslutsatser om Irak och om länderna på Västra Balkan.

Statssekreterare Lotta Fogde samrådde med nämnden om rådsslutsatser angående kommissionens meddelande om EU:s strategi för de fortsatta WTO-förhandlingarna om frihandel. Nämnden ställde sig bakom dessa.

Inför energirådet den 15 december fick regeringen, som representerades av statssekreterare Claes Ånstrand, stöd från nämnden för att anta en föreslagen kompromiss om det så kallade gasförsörjningsdirektivet. Stöd fanns även för regeringens förhandlingsupplägg kring direktivet om eko-design för energiförbrukande produkter.

Regeringen representerades vid dagens samråd av utrikesminister Laila Freivalds, statssekreterare Lotta Fogde och statssekreterare Claes Ånstrand.

Vid frågor kontakta Inger Segelström, ordförande i EU-nämnden, 070-579 52 51.

Öppet sammanträde den 11 december
Statsminister Göran Persson kommer till EU-nämnden torsdagen den 11 december klockan 14.00 för samråd inför Europeiska rådets möte den 12-13 december. Sammanträdet är öppet och kan följas från Infocentrum på Västerlånggatan 1. Sammanträdet sänds även via webb-TV och av SVT24.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16