Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 18:09 CEST

I dagens EU-nämnd diskuterades Sveriges ståndpunkt till förslaget att inrätta regionala rådgivande nämnder för att involvera intressenter i utformningen av fiskeripolitiken. Statssekreterare Ingrid Petersson, som samrådde med EU-nämnden inför jordbruks- och fiskerådets möte den 24 maj, förklarade att regeringen stöder det förslag som presenterats om nämndernas sammansättning, arbetssätt och finansiering. I EU-nämnden framfördes bland annat betänkligheter mot att fiskerisektorn får för stark representation i nämnderna i förhållande till forskare och andra särintressen. Delade meningar fanns även i frågan om finansiering av nämnderna. Ordföranden sammanfattade diskussionen med att det fanns en majoritet för regeringens ståndpunkt och att stödet skulle vara ännu starkare om balansen i nämndernas sammansättning förbättrades. EU-nämnden ställde sig även bakom regeringens ståndpunkt inför förhandlingen om ändringar i strukturstödet för fiske- och vattenbrukssektorn. Sverige stöder därmed åtgärder för hållbar utveckling men motsätter sig ersättning för vad som kan betraktas som normala driftkostnader.

Inför utbildnings-, ungdoms- och kulturrådet den 27-28 maj fick kulturminister Marita Ulvskog stöd i EU-nämnden för att skynda på revideringen av TV-direktivet. För att inte försena arbetet motsätter sig Sverige att direktivet utvidgas till andra medier. EU-nämnden ställde sig också bakom turordningen för de nya medlemsländernas deltagande i kulturhuvudstadsevenemanget. Bland utbildnings- och ungdomsfrågorna gav nämnden bland annat stöd för olika slutsatser och resolutioner om ökat samarbete på området för yrkesutbildning och om social integration av ungdomar.

Regeringen representerades i dag av kulturminister Marita Ulvskog och av statssekreterarna Johnny Nilsson, Carl Lindberg och Ingrid Petersson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 28 maj. Regeringen samråder då med nämnden inför möten i Ekofinrådet, energirådet och rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16