Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 08:50 CEST

Innehållet i nästa fleråriga arbetsprogram på rättsliga- och inrikesområdet diskuterades i dagens EU-nämnd. Programmet omfattar bland annat asyl- och migrationspolitik och samarbete om civilrätt och straffrätt. EU-nämnden stödde ett upplägg där Sverige bland annat ska framhålla genomförande av antagna beslut, tydliga prioriteringar mellan åtgärder och att samarbetet på EU-nivå ska begränsas till vad som innebär ett mervärde. Även enskilda initiativ diskuterades som till exempel inrättandet av en gemensam viseringsdatabas och informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter. EU-nämnden framförde även önskemål om att regeringen i rådsdiskussionen uppmärksammar frågan om privata aktörer som utför polisiära uppgifter i andra medlemsländer. En inledande diskussion om arbetsprogrammet ska hållas i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 19 juli. Europeiska rådet väntas anta programmet i november.

Inför jordbruks- och fiskerådet den 19 juli ställde sig EU-nämnden bakom regeringens upplägg i debatten om programmet för stöd till landsbygdens utveckling under perioden 2007-2013. Upplägget innebär bland annat att medel bör omfördelas från jordbruksstödet till utvecklingsåtgärder, att finansieringen via EU:s budget måste ge ett mervärde till nationellt stöd och att administrationen av stödet bör förenklas. EU-nämnden ställde sig även bakom regeringens stöd för rådsslutsatser om åtgärder för att bevara ålen och om inriktningen på EU:s fiskeavtal med tredjeländer. Vidare godkändes ett upplägg inför den fortsatta reformeringen av jordbrukspolitiken, som nu gäller sockersektorn.

Regeringen representerades i dag av statssekreterare Charlotte Svensson och departementsråden Mikael Tollerz och Christer Wretborn.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich 070-343 95 12.

EU-nämnden gör nu sommaruppehåll. Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 2 september. Då behandlas informella utrikesminister- och finansministermöten.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16