Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 20:00 CEST

Samrådet om översynen av arbetstidsdirektivet inleddes i dagens EU-nämnd. Kommissionens förslag är delvis menat att ändra definitionen av arbetstid för att utesluta så kallad inaktiv jourtid, som är vanlig inom bland annat läkaryrket. Statsrådet Hans Karlsson ansåg att direktivförslaget i den delen är bra. Däremot vill regeringen inte såsom förslaget tillåta att arbetsgivare och arbetstagare avtalar om längre arbetstider än vad direktivet anger. Efter en diskussion om synen på varierande arbetsvillkor i medlemsländerna som konkurrensmedel, ställde sig nämndens majoritet bakom regeringens upplägg. Ett första meningsutbyte mellan medlemsländerna ska ske i det så kallade EPSCO-rådet den 4 oktober. Inför rådsmötet upprepade EU-nämnden även sitt stöd för regeringen i förhandlingarna om bemanningsföretagsdirektivet.

Statsrådet Mona Sahlin samrådde med nämnden om ett direktiv som ska förbjuda könsdiskriminering vid handel med varor och tjänster. EU-nämnden stödde ståndpunkten att Sverige, för att nå enighet i EPSCO-rådet, kan acceptera vissa undantag från huvudregeln om icke-diskriminering under en övergångsperiod. I EU-nämnden diskuterades även planerna på att inleda ett samarbete enligt den öppna samordningsmetoden för att modernisera de sociala trygghetssystemen.

Inför transportrådets möte den 7 oktober samrådde statsrådet Ulrica Messing med EU-nämnden om en kompromiss i frågan om vägavgifter för tunga godstransporter. Trycket är hårt på rådet att komma till beslut och i nämnden diskuterades utrymmet för Sverige att bidra till en kompromiss. Statsrådet hyste dock goda förhoppningar om att Öresundstrafiken inte ska påverkas av slutförhandlingarna. EU-nämnden ställde sig vidare bakom regeringens ståndpunkt att stödja förslaget till nytt körkortsdirektiv.

Under dagens sammanträde inhämtade även utrikesminister Laila Freivalds EU-nämndens stöd för att bidra till att EU häver sitt vapenembargo mot Libyen. Stöd gavs även för att EU i samband med detta uttrycker fortsatt krav på reformer i Libyen.

Regeringen representerades i dag av statsråden Hans Karlsson, Mona Sahlin och Ulrica Messing samt av utrikesminister Laila Freivalds och statssekreterare Mikael Sjöberg.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 8 oktober. Samrådet gäller då kommande möten i miljörådet och i rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16