Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 17:24 CEST

Sverige ska vara starkt kritiskt till det nya system för att hantera oförutsedda utgifter i EU-budgeten som kommissionen föreslagit. Flexibilitet i budgeten ska i stället säkerställas genom tydliga prioriteringar och tillräckliga marginaler till utgiftstaken. Denna ståndpunkt gav EU-nämnden stöd för då statsrådet Gunnar Lund i dag samrådde med nämnden inför en diskussion i Ekofinrådet om långtidsbudgeten för åren 2007-2013. Inför rådsmötet den 21 oktober ställde sig EU-nämnden även bakom ett initiativ att utarbeta en gemensam metod för att mäta företagens administrativa kostnader till följd av EU:s lagstiftning. Nämnden behandlade även utvecklingen av stabilitets- och tillväxtpakten, bland annat i fråga om rapporteringen av budgetstatistik.

Behovet av att reformera marknadsordningen för frukt och grönsaker ska debatteras av jordbruks- och fiskerådet den 18 oktober. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist fick under sitt samråd med EU-nämnden stöd för att i debatten verka för en genomgripande förändring. En marknadsanpassning av produktionen skulle enligt regeringen leda till lägre priser och ökad konsumtion, vilket inte minst är önskvärt ur ett konsument- och folkhälsoperspektiv. Sveriges generella ställningstagande för ett marknadsanpassat jordbruk diskuterades i samband med ståndpunkten till en handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk. Nämndens majoritet gav regeringen stöd för att ställa sig bakom handlingsplanen, som bland annat innehåller säljfrämjande åtgärder. En minoritet ansåg dock att sådana insatser riskerar att störa marknaden och därför inte bör ingå i planen.

Regeringen fick också EU-nämndens stöd för ett upplägg inför rådets riktlinjedebatt om ett gemensamt kontrollorgan för fiskeripolitiken. Sverige anser att ansvaret för att utföra kontroller vilar på medlemsländerna. Kontrollorganet ska enbart ha en samordnande roll och det får inte beskära medlemsländernas suveränitet att fördela sina egna resurser.

Regeringen representerades i dag av statsrådet Gunnar Lund och av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 22 oktober. Regeringen ska då samråda med nämnden inför kommande rådsmöte om rättsliga och inrikes frågor.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16