Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 16:00 CEST

Justitieminister Thomas Bodström kunde i dag inhämta stöd i EU-nämnden för att ställa sig bakom en rådskompromiss om innehållet i rambeslutet om bevarande av trafikuppgifter från tele- och e-postkommunikation. Den stödjande majoriteten bestod av s, fp och kd. Övriga partier ifrågasatte förslaget bland annat ur integritetssynpunkt och dess mervärde och nytta i förhållande till de uppskattade kostnaderna. Den svenska ståndpunkten innebär att rådet bör arbeta vidare med rambeslutet även om kommissionen nu föreslagit ett direktiv med liknande regler. Justitieministern förklarade dock att det viktigaste är att få till stånd en överenskommelse. Ambitionen är att rådet för rättsliga och inrikes frågor ska kunna enas om innehållet i rambeslutet när det träffas på onsdag nästa vecka.

Inför rådsmötet gav EU-nämnden även stöd för regeringens prioriteringar i förhandlingarna om ett europeiskt bevisupptagningsbeslut och ett europeiskt betalningsföreläggande. Statsrådet Barbro Holmberg fick klartecken från EU-nämnden för att i rådet anta slutsatser om att ge stöd till ursprungsländers kapacitet för att hantera flyktingströmmar genom så kallade regionala skyddsprogram.

Inför konkurrenskraftsrådets möte på tisdag gav EU-nämnden näringsminister Thomas Östros stöd för regeringens förslag till svar på de frågor som ordförandeskapet ställt om systemet för registrering av kemikalier inom Reach. För svensk del är det bland annat viktigt att kraven för det stora antalet ämnen som produceras i mindre volymer inte urholkas. EU-nämnden gav också statssekreterare Kerstin Eliasson stöd inför rådets fortsatta diskussioner om förslaget till EU:s sjunde ramprogram för forskning. Sverige vill där se ett mer oberoende europeiskt forskningsråd än vad kommissionen föreslagit och en halvtidsutvärdering av programmet för att eventuellt kunna göra anpassningar.

Vidare fick finansminister Pär Nuder EU-nämndens stöd för att ställa sig bakom rådsslutsatser om en ny strategi för den finansiella tjänstesektorns framtida utveckling. Ekofinrådet väntas anta slutsatserna vid sitt möte på tisdag. EU-nämnden gav även finansministern stöd för att i rådet anta nya kapitaltäckningsregler för banker och värdepappersbolag.

Regeringen representerades i dag av justitieminister Thomas Bodström, statsrådet Barbro Holmberg, näringsminister Thomas Östros, finansminister Pär Nuder och statssekreterare Kerstin Eliasson.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämndens sammanträder nästa gång fredagen den 14 oktober för samråd inför miljörådet.


Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16