Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 14:31 CEST

En reform av EU:s sockersektor är nödvändig och Sverige välkomnar huvudinriktningen i kommissionens förslag men ska motverka att reformen innebär ökade utgifter från EU:s budget. Den linjen fick jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på nytt stöd för när hon i dag samrådde med EU-nämnden inför nästa veckas diskussion i ministerrådet för jordbruks- och fiskefrågor. Liksom när frågan behandlades i EU-nämnden i september var det flera partier som efterfrågade ytterligare analyser av reformens konsekvenser. Synpunkter framfördes även kring bland annat reformens tidsramar och det särskilda omstruktureringsbidrag som föreslagits.

I EU-nämnden hölls också en längre diskussion om Sveriges position i ett antal ärenden om genmodifierade organismer och om tillstånd för så kallade nya livsmedel på den inre marknaden. I diskussionen framhölls bland annat vikten av att försiktighetsprincipen och en hög skyddsnivå iakttas. Nämndens majoritet ställde sig slutligen bakom regeringens föreslagna ståndpunkter.

Vidare gav EU-nämnden klartecken för en överenskommelse i rådet om att införa ett system med så kallade FLEGT-licenser. Systemet ska säkerställa att trävaror som importeras till EU kommer från lagligt avverkat timmer. Klartecken gavs även för att rådet bemyndigar kommissionen att inleda förhandlingar med producentländerna om de frivilliga partnerskapsavtal som ingår i FLEGT-systemet.

Jordbruksministern informerade slutligen EU-nämnden om den senaste utvecklingen i fråga om fågelinfluensan.

Regeringen representerades i dag av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 26 oktober. Statsministern ska då informera och samråda med EU-nämnden inför det informella stats- och regeringschefsmötet dagen efter.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16