Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 14:51 CET

Sverige vill se en högre ambition i EU:s strategi för minskade luftföroreningar men ställer sig ändå bakom de slutsatser som miljörådet förberett till mötet den 9 mars. Det fick miljöminister Lena Sommestad stöd för vid dagens samråd med EU-nämnden. Miljöministern förklarade sig vara relativt nöjd med slutsatserna efter att Sverige fått in skrivningar om de långsiktiga målen för god luftkvalitet och om struktur- och klimatåtgärder som komplement till de annars övervägande tekniska åtgärderna. EU-nämnden ställde sig inför rådsmötet även bakom regeringens prioritering på bland annat skärpta utsläppsnivåer för kväveoxider och partiklar i förhandlingarna om nya krav på bilavgaser, den så kallade Euro 5-förordningen.

Inför miljöministrarnas fortsatta diskussion om GMO gav EU-nämnden stöd till regeringen att framhålla vikten av ökad insyn i EU:s behandling av ansökningar som ett led i att stärka förtroendet för beslutsprocessen, vars grundläggande drag Sverige däremot inte ifrågasätter. EU-nämnden ställde sig vidare bakom regeringens utgångspunkter inför rådets riktlinjedebatter om den temainriktade strategin om avfall och om översynen av strategin för hållbar utveckling. EU-nämnden godtog också utkast till slutsatser om miljöfrågorna inför Europeiska rådets vårmöte och om EU:s hållning i internationella samarbeten om klimatförändringar, biologisk mångfald och långlivade organiska föroreningar.

EU-nämnden ställde sig under dagens sammanträde även bakom regeringens föreslagna ståndpunkt till ett bidrag om sysselsättning och sociala frågor till Europeiska rådets vårmöte. Epscorådet ska inför vårtoppmötet diskutera och anta bidraget i anslutning till behandlingen av en rad rapporter på fredag nästa vecka. Statsrådet Berit Andnor, som i dag samrådde med EU-nämnden om samtliga punkter på Epscorådets dagordning, informerade även nämnden om den rapport om övergångsreglerna för arbetstagare från EU:s nya medlemsländer som kommissionen ska presentera vid rådsmötet.

Regeringen representerades i dag av miljöminister Lena Sommestad och statsrådet Berit Andnor.

Vid frågor kontakta Carl B Hamilton, 070-834 57 36, EU-nämndens vice ordförande.

EU-nämnden sammanträder nästa gång torsdagen den 9 mars för samråd inför utrikesministrarnas informella så kallade Gymnichmöte. Fredagen den 10 mars samråder regeringen med nämnden inför möten i konkurrenskraftsrådet, energirådet och Ekofin.

Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16