Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 15:40 CEST

Om Sverige ska kunna stödja ett beslut om att höja avgifterna för Schengenviseringar måste barn även över sex år inkluderas bland de grupper som undantas från avgifterna. Det mandatet fick statsrådet Barbro Holmberg när hon i dag samrådde med EU-nämnden inför ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor i slutet av nästa vecka. I annat fall ska Sverige enligt mandatet rösta nej till rådets beslut. Statsrådet påpekade dock att flertalet länder kan godta den liggande kompromissen. EU-nämndens majoritet accepterade de andra undantag från viseringsavgifterna som rådet förhandlat fram.

Inför RIF-rådets möte samrådde även justitieminister Thomas Bodstöm med EU-nämnden om ett utkast till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet. Nämnden gav stöd för en överenskommelse i rådet då Sverige fått gehör för att rambeslutet inte ska påverka grundlagsbestämmelser om föreningsfrihet och yttrande- och tryckfrihet. EU-nämnden ställde sig även bakom en överenskommelse om den så kallade Rom II-förordningen på grundval av ordförandeskapets kompromissförslag som tillgodoser svenska krav i fråga om bland annat förenlighet med tryck- och yttrandefriheten. Justitieministern fick också EU-nämndens stöd för att försöka skärpa vissa formuleringar, bland annat i fråga om kopplingen till prostitution, i de slutsatser mot människohandel vid större evenemang som rådet väntas anta. Samtidigt noterade ministern att slutsatserna i sig får betraktas som en svensk framgång. EU-nämndens majoritet stödde även regeringens ståndpunkt till att utveckla det operativa polissamarbetet mellan Schengenländerna i gränsregioner.

Med EU-nämndens stöd kan regeringen acceptera ett förslag om att EU ska kunna ge marknadsstöd till fjäderfä- och äggsektorerna till följd av vikande efterfrågan efter fågelinfluensan. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist samrådde med EU-nämnden om denna fråga inför jordbruks- och fisekrådets möte på tisdag nästa vecka. Ministern avsåg dock att markera i rådet att stödet bör vara finansiellt och tidsmässigt begränsat, att det ska vara fråga om en delfinansiering och att ordningen inte får överföras till andra sektorer. EU-nämnden ställde sig även bakom regeringens negativa inställning till att diskutera nya kapacitetsökande stöd till fiskerinäringen.

Regeringen representerades i dag av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, justitieminister Thomas Bodstöm och statsrådet Barbro Holmberg.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 28 april inför Ekofinrådets majmöte.Jakob Nyström
EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16