Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 14:46 CET

Den svåra statsfinansiella situationen i Grekland diskuterades då finansminister Anders Borg i dag samrådde med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte på tisdag nästa vecka. EU-nämnden ställde sig bakom de beslut som rådet väntas fatta om en bedömning av Greklands ekonomiska politik samt om åtgärder och en tidsfrist för att korrigera det alltför stora budgetunderskottet. Vidare diskuterades innebörden av det uttalande om Grekland som gjordes vid gårdagens EU-toppmöte. I EU-nämnden framhölls bland annat att frågan berör hela EU och att Sverige och de andra länder som inte infört euron därför måste få delta i de fortsatta diskussionerna.   Under samrådet diskuterades även genomförandet av 2008 års EU-budget. I EU-nämnden fanns stöd för regeringens sammanvägda bedömning att kommissionen bör beviljas ansvarsfrihet trots de brister i budgetkontrollen som påpekats av revisionsrätten. I den svenska ståndpunkten som nämnden ställde sig bakom uppmanas samtidigt kommissionen och medlemsländerna att kraftfullt arbeta vidare med att förstärka budgetförvaltningen. EU-nämnden gav även stöd för ett utkast till rådsslutsatser om genomförandet av tjänstedirektivet och den inre marknaden.   Under utbildningsminister Jan Björklunds samråd med EU-nämnden inför utbildningsrådets möte på måndag diskuterades EU:s samarbete på utbildningsområdet. Vid rådsmötet ska samarbetet under den kommande tioårsperioden diskuteras mot bakgrund vad som skett under de gångna tio åren. Utbildningsministern pekade bland annat på behovet av ny fokusering på kvalitativa mål kring utbildningsresultatet, samtidigt som tidigare kvantitativa mål fortsatt bör följas upp. EU-nämnden gav stöd för regeringens ståndpunkt.   Regeringen representerades av finansminister Anders Borg och utbildningsminister Jan Björklund. Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 19 februari. Samrådet gäller då kommande möten i jordbruks- och fiskerådet, rådet för allmänna frågor, rådet för utrikes frågor samt rådet för rättsliga och inrikes frågor.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16