Riksdagen

EU-nämnden i korthet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 15:54 CET


I EU-nämnden diskuterades i dag Sveriges utgångspunkter för EU:s nya tillväxtstrategi, EU 2020. Huvuddragen i strategin ska diskuteras av rådet för allmänna frågor på måndag som en förberedelse för Europeiska rådets marsmöte. EU-minister Birgitta Ohlsson fick EU-nämndens stöd för regeringens avsikt att verka för en fokuserad strategi kring fem målområden och med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Oppositionspartierna s, v och mp framförde i avvikande meningar att tyngdpunkten i det svenska upplägget i olika avseenden borde vara en annan. Inom ramen för förberedelserna för Europeiska rådets möte behandlade EU-nämnden också EU:s fortsatta klimatarbete. Även i denna fråga konstaterades stöd för regeringen.

Inför jordbruks- och fiskerådets möte på måndag samrådde jordbruksminister Eskil Erlandsson med EU-nämnden om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken. Ministern fick stöd för att i rådsdiskussionen hålla fast vid den svenska ståndpunkten att alla marknadsregleringar bör avskaffas och att agera konstruktivt för att vinna gehör för detta. EU-nämnden gav också stöd för regeringens inställning till en eventuell djurskyddsmärkning av varor. Bland annat framhölls att märkningen bör diskuteras utifrån konsumentnyttan och baseras på högre djurskyddskrav än enbart de minimikrav som anges i lagstiftningen. Att definiera sådana högre krav ansåg ministern kunde vara en uppgift för ett EU-centrum för djurskydd som med fördel skulle kunna lokaliseras till Sverige.

Under dagens samråd fick också utrikesminister Carl Bildt EU-nämndens stöd inför utrikesrådets möte på måndag, då EU:s samarbete med Ukraina och engagemang i Afghanistan ska diskuteras. Utrikesministern informerade även om arbetsläget i fråga om hjälpinsatserna på Haiti och om EU:s förhållningssätt till Iran.

Rådslutsatser om åtgärder för att förebygga och bekämpa olaglig invandring i Medelhavsområdet behandlades under justitieminister Beatrice Asks samråd inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 25-26 februari. EU-nämnden, med avvikande meningar från oppositionspartierna, gav regeringen stöd för att anta slutsatserna. Stöd gavs även till regeringen i fråga om ett förslag att införa en europeisk skyddsorder för att möjliggöra överföring av beslut om besöksförbud och liknande mellan medlemsländerna samt om antagandet av en strategi för att stärka den inre säkerheten.

Regeringen representerades av statsrådet Birgitta Ohlsson, jordbruksminister Eskil Erlandsson, utrikesminister Carl Bildt, justitieminister Beatrice Ask och statssekreterare Minna Ljunggren.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se

EU-nämnden sammanträder nästa gång fredagen den 26 februari inför kommande möte i konkurrenskraftsrådet.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16