Riksdagen

EU-nämnden om regeringskonferensen

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 17:05 CEST

Vid ett extra sammanträde i dag ställde sig EU-nämnden bakom regeringens upplägg inför eftermiddagens överläggningar i regeringskonferensen på utrikesministernivå. Förhandlingarna gäller nu bland annat definitionen av kvalificerad majoritet i rådet. Utrikesminister Laila Freivalds såg det som troligt att gränsvärdena för andelen medlemsländer och befolkning som krävs för beslut, kommer att justeras uppåt. I EU-nämnden gällde diskussionen om gränsvärdenas nivå främst avvägningen mellan rådets förmåga att fatta beslut och beslutens legitimitet. Att beslutsregeln blir så enkel och tydlig som möjligt ansågs emellertid vara det huvudsakliga målet.

I och med att definitionen av den kvalificerade majoriteten är på väg att lösas, menade regeringen att frågan om vilka beslut som ska kunna fattas med kvalificerad majoritet i rådet kan bli den stora stötestenen i förhandlingarna. För att hitta en framkomlig väg har konferensens irländska ordförandeskap diskuterat införandet av en "nödbroms". Det innebär att ett medlemsland vid majoritetsbeslut kan begära att en fråga ska avgöras på stats- och regeringschefsnivå med hänvisning till att nationella intressen berörs. Nämnden delade regeringens uppfattning att ett arrangemang av den typen eventuellt skulle kunna accepteras. Fortsatt stöd fanns dock för att driva krav på enhällighet för bland annat handelsavtal om tjänster.

Under samrådet behandlades även omnämnandet av kristna värden i fördragets ingress, formuleringarna kring rättighetsstadgan och beslutsregeln för att inleda ett fördjupat samarbete. Utrikesministern ansåg att nuvarande skrivningar kan godtas och fick nämndens stöd att bevaka att de inte förvanskas. Med nämndens stöd fortsätter regeringen även att driva att rättssäkerhetsgarantier vid sanktioner mot enskilda förs in i fördraget.

Regeringen representerades i dag av utrikesminister Laila Freivalds.

Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Tommy Waidelich, 070-343 95 12, och vice ordförande Carl B Hamilton, 070-834 57 36.

Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16