Riksdagen

EU-nämnden tisdagen den 18 maj

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 09:46 CEST

Regionala rådgivande nämnder i fisket
Stödprogram för utbildning, ungdom och kultur
Europass för meritredovisning

EU-nämnden sammanträder tisdagen den 18 maj klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter.

Till sammanträdet kommer statssekreterare Ingrid Petersson för att samråda med EU-nämnden inför jordbruks- och fiskerådets möte den 24-25 maj. Samrådet gäller ramarna för regionala rådgivande nämnder inom fiskepolitiken. Genom nämnderna ska representanter för främst näringen och forskare beredas möjlighet att delta i fiskeförvaltningen på regional nivå. Rådet ska också behandla förändringar i strukturstödet i syfte att främja hållbarhet i fiske- och vattenbrukssektorn. Även EU:s initiativ för att få igång frihandelsförhandlingarna inom WTO ska diskuteras vid rådsmötet. Initiativet innebär bland annat att EU öppnar för samtliga exportstöd för jordbruksprodukter förs in i diskussionen.

Regeringen ska också samråda med EU-nämnden inför rådets möte den 27-28 maj om utbildnings-, ungdoms- och kulturfrågor. Vid mötet inleder rådet diskussionen om stödprogrammen för de tre områdena under kommande långtidsbudget. I EU-nämnden tas denna fråga först upp av statssekreterare Carl Lindberg som samråder med nämnden om utbildningsfrågorna. Samrådet rör även inrättandet av ett Europass för enhetlig redovisning av yrkeskvalifikationer och meriter. Till rådsmötet planeras även uttalanden om bland annat vägledningstjänster och kvalitetssäkring för yrkesutbildning.

Därefter samråder statssekreterare Johnny Nilsson med nämnden om bland annat en rådsresolution om social integration av ungdomar och ett uttalande om rasism och intolerans.

Samrådet med EU-nämnden inför rådsmötet avslutas av kulturminister Marita Ulvskog som bland annat ska ta upp infasningen av de nya medlemsländerna i kulturhuvudstadsevenemanget och utnämningen av kuturhuvudstäder för åren 2007 och 2008. Bland kulturfrågorna ska rådet även diskutera översynen av TV-direktivet.


Jakob Nyström
Informatör vid EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16