Justitiedepartementet

EU och Afrika överens om migrationsdeklaration

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 13:28 CET

Vid ministerkonferensen om migration och utveckling som ägde rum i Tripoli den 22-23 november kom EU:s medlemsstater och Afrika överens om innehållet i en politisk deklaration om migration och utveckling. Sverige representerades vid konferensen av migrationsminister Tobias Billström.

Genom Tripolikonferensen har en dialog etablerats mellan EU och Afrika på migrationsområdet. Det är första gången så många EU-länder och Afrikanska stater har samlats för att diskutera dessa frågor och första gången sedan 2003 som EU och Afrika mötts på politisk nivå.

Vid mötet antogs en deklaration om samarbete för hur migration skall kunna gynna den ekonomiska och sociala utvecklingen i både afrikanska och europeiska länder. Även Ouagadougou-handlingsplanen mot människohandel, som utarbetades redan 2002, antogs. Dessa skapar ramarna för de närmaste årens samarbete mellan EU och Afrika och ligger i linje med de svenska och europeiska ambitionerna att fördjupa dialogen med Afrika på politisk nivå i migrations- och utvecklingsfrågor.

- Vi är nöjda med hur deklarationen utformats. Den utgör en bra grund för det fortsatta samarbetet. Vi kommer att arbeta för att det antagna dokumentet skall leda till fortsatt samarbete som leder till att vi maximerar de positiva effekterna av migration, säger migrationsminister Tobias Billström.

Sverige var tillsammans med Italien pådrivande för att ta fram Ouagadougou-handlingsplanen mot människohandel. I handlingsplanen finns riktlinjer för hur EU:s och den afrikanska unionens, AU:s, medlemsstater bör agera inom följande fem områden:
1. Förebyggandet och skapandet av medvetenhet kring människohandel
2. Acceptans av det ”universella prejudikat” som skapas utifrån nationell lagstiftning
3. Skydd och stöd till offer för människohandel
4. Utarbetandet av ett juridiskt ramverk inklusive praxis och tillämpning
5. Samarbete och samordning

- Trafficking och människohandel är vidriga företeelser. Regeringen anser att det behövs mer av kraftsamling kring dessa frågor på det internationella planet. Att EU och de afrikanska staterna nu slutligen enat sig om detta dokument gör att vi nu har en god bas för fortsatt arbete, säger migrationsminister Tobias Billström.


Markus Friberg
pressekreterare
070 - 261 30 84