Statistiska centralbyrån, SCB

EU- och eurosympatier i maj 2013: Fortsatt svagt stöd för euron

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 11:31 CEST

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2013 skulle 81 procent rösta nej och 11 procent skulle rösta ja. 8 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Andelen ja har statistiskt säkerställt ökat något jämfört med november 2012.

Bland män har andelen ja ökat och andelen nej minskat sedan november 2012. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Däremot finns inte några statistiskt säkerställda skillnader bland kvinnor. I maj 2013 svarade 81 procent av männen och 82 procent av kvinnorna att de skulle rösta nej i en folkomröstning. I november 2012 var motsvarande andelar 83 procent för männen och 82 procent för kvinnorna.

Andel som skulle rösta ja respektive nej till euron i maj 2013, svarsfördelning efter kön. Procent

( se tabell )

EMU-/eurosympatier 1997-2013. Procent

Av dem som i november 2012 svarade att de skulle rösta ja till euron är det 66 procent som står fast vid det medan 25 procent nu i maj skulle rösta nej. Resterande 9 procent har nu ingen uppfattning om hur de skulle rösta. Bland dem som skulle ha röstat nej i november skulle 94 procent fortfarande rösta nej, 3 procent skulle rösta ja och 3 procent saknar uppfattning. Av dem som i november saknade uppfattning i frågan är det nu i maj 20 procent som skulle rösta ja och 43 procent som skulle rösta nej. Övriga 37 procent saknar fortfarande uppfattning i frågan.

Röstar ja eller nej till euro (euro-sympati) i maj 2013, svarsfördelning efter euro-sympati i november 2012. Procent

( se tabell )

Oförändrat stöd för EU-medlemskapet

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU var 44 procent i maj 2013. Andelen mot EU-medlemskapet var cirka 27 procent och andelen som saknar uppfattning i frågan var 29 procent.

Jämfört med november 2012 går det inte att se några statistiskt säkerställda skillnader i svenskarnas inställning till EU-medlemskapet.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i maj 2013, svarsfördelning efter kön. Procent

( se tabell )

 

EU-sympatier 1992-2013. Procent

Av dem som i november 2012 svarade att de var för Sveriges medlemskap i EU är det 79 procent som står fast vid det, medan 6 procent nu är mot och 15 procent inte har någon uppfattning i frågan. Bland dem som var mot EU-medlemskapet i november är 79 procent fortfarande mot, medan 7 procent nu är för EU-medlemskapet och 14 procent saknar uppfattning i frågan. Av dem som i november 2012 saknade åsikt i frågan är det 21 procent som nu är för Sveriges medlemskap i EU och 18 procent som är mot. Övriga 61 procent saknar fortfarande åsikt i frågan.

För eller mot Sveriges EU-medlemskap (EU-sympati) i maj 2013, svarsfördelning efter EU-sympati i november 2012. Procent

( se tabell )

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2013 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 059 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 22,7 procent ej anträffats, 3,6 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 17,4 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 43,7 procent. Det totala antalet intervjuer är 5 098. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 2 till 27 maj.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i tabeller som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) november 2013 publiceras den 4 december 2013 kl. 09.30

EU- och eurosympatier i november 2013 publiceras den 11 december 2013 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Johan Eklund
Tfn 08-506 945 38

Mikaela Järnbert
Tfn 08-506 942 43

E-post psu@scb.se