Statistiska centralbyrån, SCB

EU- och eurosympatier i november 2009: Stödet för euron ökar

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:48 CET

Om det varit en folkomröstning om euron i november 2009 skulle cirka 44 procent rösta ja till euron och 42 procent skulle rösta nej. Skillnaden mellan ja och nej är inte statistiskt säkerställd. Cirka 14 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta. Andelen ja-röster har ökat jämfört med maj 2009.

En större andel män än kvinnor är positiva till euron – cirka 50 procent jämfört med cirka 37 procent. Bland män är andelen som skulle rösta ja statistiskt säkerställt större än andelen som skulle rösta nej, men bland kvinnor är andelen nej större än andelen ja. Andelen som inte vet hur de skulle rösta är lägre bland män än bland kvinnor.

Andelen män som skulle rösta ja har ökat till drygt 50 procent i november 2009 från cirka 47 procent i maj. Bland kvinnor kan inga statistiskt säkerställda förändringar konstateras jämfört med maj 2009. Jämfört med november 2008 är en uppgång av andelen ja och en nedgång av andelen nej statistiskt säkerställda för både män och kvinnor.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284271.aspx

Stabil opinion för EU-medlemskap

Andelen som uppger att de i huvudsak är för Sveriges medlemskap i EU är i november 2009 cirka 56 procent. Andelen är oförändrad i förhållande till både maj 2009 och november 2008. Andelen mot EU-medlemskap är i november cirka 18 procent. Motsvarande andel var i maj cirka 19 procent och i november 2008 cirka 21 procent. Andelen som saknar åsikt är i november cirka 26 procent.

Sedan maj 2009 kan inga statistiskt säkerställda förändringar av EU-sympatierna konstateras. Jämfört med november 2008 är det en statistiskt säkerställd minskning av andelen mot EU-medlemskap samt en statistiskt säkerställd ökning av andelen ”vet ej”.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2009 genomfördes som telefonintervju med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 8 984 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Av dessa har 12,4 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,5 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 12,9 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 28,8 procent. Det totala antalet intervjuer är 6 398. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden 28 oktober till 25 november.

Publikation

Statistiska meddelanden ME 61 SM 0902 EU- och euro-sympatier i november 2009

Till publikationen

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2010 publiceras den 10 juni 2010 kl. 09.30

EU- och eurosympatier i maj 2010 publiceras den 15 juni 2010 kl. 09.30

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Mikaela Järnbert
Tfn 08-506 942 43
E-post psu@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.