Riksdagen

"EU-samarbetet vitaliserar riksdagen"

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 17:28 CEST

På fredagen träffades talmän och vice talmän från 12 länder och Europaparlamentet i Stockholm för att skissa på ett fördjupat EU-samarbete mellan parlamenten.

Deltagarna var eniga om vikten av ett organiserat samarbete för att kunna möta det ökade ansvar som förslaget till nytt EU-fördrag innebär för de nationella parlamenten. Men också för att kunna vara en väl fungerande länk mellan medborgarna och EU.

Störst var intresset för att samarbeta kring den "varningsklocka" som de nationella parlamenten föreslås få ansvar för i det framtida EU. Om ett parlament anser att kommissionens förslag inte hör hemma på EU-nivå ska det ringa i klockan. En tredjedel av parlamenten i EU kan stoppa förslaget, men de har bara sex veckor på sig att reagera. För att systemet ska fungera måste det finnas väl upparbetade kontaktkanaler och ett fungerande informationsutbyte mellan parlamenten.

Andra områden som lyftes fram för utökat utbyte var utrikespolitiken och den parlamentariska kontrollen av Europol.

Talmännen i de nationella parlamenten och Europaparlamentet föreslås få ett övergripande ansvar för att samordna samarbetet. Tyngdpunkten ska dock ligga på kontakter och utbyte mellan politiker i de fackutskott där de olika frågorna behandlas. Förhoppningen är att kunna planera och schemalägga möten mellan parlamenten god tid i förväg.

- Det utökade EU-samarbetet mellan parlamenten kommer att vitalisera riksdagsarbetet, säger talman Björn von Sydow, som ledde dagens möte. Det innebär också att det politiska ansvarstagandet ökar.

Anna Wieslander
Presschef, tfn 08-786 40 66