Statistiska centralbyrån, SCB

EU-sympatier i november 2003 och folkomröstningen om euron i september 2003

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 12:57 CET

Partisympatiundersökningen (PSU)

Män är positiva till EU-medlemskapet – kvinnor är mer svala. Det var också kvinnorna som sade nej till euron. Det framgår av Partisympatiundersökningen från SCB. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 3 till 24 november.

Fortfarande fler för än mot Sveriges EU-medlemskap

Drygt en tredjedel av tillfrågade – ca 36 procent – säger att de i huvudsak är mot Sveriges medlemskap i EU (ca 36 även i maj). Andelen för EU-medlem­skapet är ca 44 procent (ca 42 i maj) och andelen som saknar åsikt är ca 20 procent (ca 22 i maj). Andelen för medlemskapet har sedan november 2001 varit signifikant större än andelen mot. Kvinnor är i högre grad än män mot EU-medlemskapet – ca 40 resp. ca 31 procent. Jämfört med maj 2003 har andelen positiva till EU ökat bland kvinnor (statistiskt säkerställt) medan andelen ”vet ej” minskat. Bland män är andelen för EU fortfarande signifikant större än andelen mot, och jämfört med maj 2003 har andelen för ökat signifikant.

Andel som är för respektive mot EU-medlemskapet i november 2003, svarsfördelning efter kön. Procent

För Mot Vet ej S:a Antal svar

Samtliga 44,4 35,5 20,1 100 6911
Kvinnor 36,9 39,6 23,5 100 3556
Män 52,3 31,2 16,5 100 3355

Kvinnorna sa nej till euron – jämnt bland männen

I folkomröstningen om euron som valuta i Sverige blev resultatet: 42,0 procent för ja, 55,9 procent för nej och 2,1 procent blankt. I PSU, som endast riktar sig till röstberättigade i riksdagsval, svarade 43,2 procent att de röstat ja, 54,6 procent att de röstat nej och 2,2 procent att de röstat blankt. Bland kvinnorna är det stor skillnad mellan ja och nej – ca 38 procent röstade ja medan ca 60 procent röstade nej. Redan i PSU maj-03 var skillnaden mellan ja och nej ca 20 procentenheter bland kvinnorna. Bland männen är det jämnt mellan ja- och nej-röster i folkomröstningen – ca 49 procent vilket det också var i PSU maj-03.

Andel som röstade JA respektive NEJ till euron i folkomröstningen 2003,
svarsfördelning efter kön. Procent

Ja Nej Blankt S:a Antal svar

Samtliga 43,2 54,6 2,2 100 6228
Kvinnor 38,1 59,7 2,2 100 3214
Män 48,7 49,1 2,2 100 3014

Rikstäckande sannolikhetsurval

Intervjuerna gjordes per telefon med ett riksomfattande slumpmässigt sannolikhetsurval omfattande 9 127 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre ål­dersgräns. Av dessa har 9,8 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,0 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 11,4 procent inte velat medverka till någon del vid intervjun. Det förekommer också att personer inte velat be­svara vissa frågor. Intervjuerna gjordes per telefon under perioden den 3 till 24 november.

I folkomröstningen om euron fick de som är röstberättigade i de kommunala valen delta, dvs. även vissa utländska medborgare bosatta i Sverige. De utgör ca 300 000 personer, dvs. ca 5 procent av väljarkåren i folkomröstningen. Utländska medborgare ingår inte i populationen för Partisympatiundersökningen eftersom den är inriktad på riksdagsval.

Publikation
Statistiska meddelanden ME61SM0302: EU-sympatier i november 2003 och folkomröstningen om euron i september 2003

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle
Juni 2004

Producent
Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-50 69 49 34

Förfrågningar
Staffan Sollander
Tfn 08-50 69 49 38
Epost staffan.sollander@scb.se

Birgitta Melin Skeppstedt
Tfn 08-50 69 50 40
Epost birgitta.melin.skeppstedt@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.