Svenska kyrkan - Internationellt arbete

EU tiger om jordbrukspolitikens globala påverkan

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 08:00 CET

Oschysst konkurrens gör att mjölkpulver från Arla är billigare än lokal mjölk i vissa länder. Här Zeleke Wolori med sin ko i Etiopien. Foto: Magnus Aronson/IKON

I EU-kommissionens förslag till reformering av EU:s jordbrukspolitik, CAP, som presenteras idag nämns inget om hur förslaget kommer att påverka jordbruket i fattiga länder. Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete kräver att EU tar ansvar för effekterna av sin politik.

– EU:s jordbrukspolitik är ett av många hinder för att jordbruket i Afrika ska kunna växa och bidra till att minska hunger och fattigdom på landsbygden, säger Erik Lysén, policychef för Svenska kyrkans internationella arbete. Stöden till jordbruket i EU har bidragit till att göra EU till en offensiv exportör som konkurrerar med fattiga småbönder och lokala uppfödare på deras egna hemmamarknader.

 EU har i bland annat Lissabonfördraget slagit fast att alla politikområden ska stödja de utvecklingspolitiska målen om minskad global fattigdom och hunger. CAP är det kanske tydligaste exemplet på att sådan samstämmighet saknas idag, menar Erik Lysén.

– I förslaget nämns inte CAP:s påverkan på jordbruket i fattiga länder över huvud taget. Det är helt oacceptabelt att tiga i denna fråga, fortsätter Erik Lysén. Kommissionen vill till och med behålla möjligheten att använda de starkt kritiserade exportstöden, som ”skyddsnät”. EU:s ansvar som global aktör måste skrivas in i de övergripande målen för jordbrukspolitiken.

– Vi vill se en övergripande regel om ”do no harm”. EU måste ta ansvar för effekterna av sin politik och utforma mekanismer som förhindrar att europeiska produkter dumpas på fattiga länders marknader.

Kommissionen föreslår en försiktig reformering av jordbrukspolitiken med bland annat en jämnare fördelning mellan bönder inom EU och att miljökopplingen i stöden ska öka. Erik Lysén tror att riktningen är rätt, men att det behövs radikalare förändringar. Framför allt behöver utvecklingsperspektivet lyftas fram som mål för reformen.

– De förändringar som föreslås kommer inte att förändra EU:s sätt att konkurrera med lokala producenter i fattiga länder med någon som helst automatik. I stället för att driva en extremt radikal linje, med små utsikter att lyckas, vill vi att Sverige verkar för förslag som specifikt syftar till att förhindra negativ påverkan i Syd.

Den svenska regerings hållning i EU har länge varit att CAP ska avvecklas eller skäras ned drastiskt. Med en så radikal hållning riskerar Sverige att förlora sina reella möjligheter att påverka, menar Erik Lysén.

Läs mer:

http://www.svenskakyrkan.se/jordbrukspolitik

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.