European Institute of Science AB

Euris: Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:11 CET

 

(AKTIETORGET : EURI B)
Viktiga händelser under tredje kvartalet

* I syfte att finansiera bolagets drift samt pågående investeringar genomförde bolaget en företrädesemission på 356 tkr.

* Bolaget sålde sin magnetismbaserade patent- och produktportfölj till Implementa Hebe AB för 1 533 tkr (som skall amorteras med 307 tkr per år under fem år). Vidare har bolaget rätt att fram till år 2021 erhålla en årlig royalty på 5 % av den framtida försäljning som överlåtelsen kan komma att generera.

* Bolaget började utvecklingen av nya produkter inom området LifeScience med fokus på utrustning och tjänster för upprening, lagring och transport av proteiner.

Finansiell information

* Nettoomsättningen för perioden jan - sep 2010 uppgick till 451 (415) tkr.

* Royaltyintäkterna för perioden jan - sep 2010 uppgick till 22 (0) tkr.

* Resultatet från bolagsportföljen uppgick till -671 (1 251) tkr.

* Resultat per aktie blev -0,21 (0,05) kr.


European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer produkter och tjänster inom LifeScience med fokus på utrustning för upprening, lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet. Bolaget äger en fastighet på expansiva Brunnshögområdet i Lund på vilken ett forskningshus avses att uppföras. European Institute of Science grundades år 1990 och är sedan den 18:e februari 2009 anslutet till aktiehandelsplatsen AktieTorget . Bolagets VD är forskaren och entreprenören Docent Dario Kriz.
Bolaget redovisar för perioden 2010-01-01 till 2010-09-30 rörelseintäkter om 840 (476) tkr. Därav utgjorde försäljning 182 (58) tkr, konsultarvoden 269 (357) tkr, royaltyintäkter 22 (0) tkr samt övrigt 367 (61) tkr. Resultatet uppgick till -1 100 (518) tkr, motsvarande -0,21 (0,10) kr per aktie. Omsättningstillgångar och likvida medel uppgick 2010-09-30 till 0,79 (0,95) Mkr respektive 0,14 (0,51) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 6,7 (8,3) Mkr motsvarande 1,30 (1,65) kr per aktie. Soliditeten uppgick till 80 (85) %. Aktiekursen 2010-09-30 (senaste betalkurs) för European Institute of Science AB var 0,75 (2,08) kr, vilket motsvarar ett marknadsvärde för bolaget på 4,0 (10,4) Mkr.