Statistiska centralbyrån, SCB

Euro-nej bedöms påverka svenska storföretagen negativt

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 11:05 CEST

Näringslivet efter folkomröstningen om euron

De svenska storföretagen inom nästan samtliga branscher uppger i SCB:s
Företagsbuss att resultatet i folkomröstning om euron kommer att
påverka såväl omsättning, antal anställda, investeringar som lönsamhet
negativt på några års sikt. Samtidigt väntas efterfrågeläget bli den mest
aktuella frågan det närmaste halvåret, men även sjukfrånvaron och
lönekostnader räknar storföretagen med att vara aktuella frågor under
perioden.

Undersökningen genomfördes under perioden 18 september till 2 oktober i
år.

Resultatet i folkomröstningen om euron bedöms av storföretagen i Sverige – de
18 största företagen i respektive bransch – ha en mer eller mindre negativ effekt
på viktiga områden inom företagen de närmaste åren. Variationen mellan
branscherna är dock stor. Storföretagen har tillfrågats om hur man tror att
resultatet i folkomröstningen på några års sikt påverkar företagets omsättning,
antal anställda, investeringar och lönsamhet.

Utbildning är den bransch som ger uttryck för den största positiva, alternativt
minst negativa effekten – effekten på de fyra faktorerna, omsättning, antal
anställda, investeringar och lönsamhet, bedöms bli relativt marginell. De
branscher som ligger i andra ändan av skalan – d.v.s. genomgående har den
mest negativa bedömningen – är annan tillverkning, byggverksamhet,
verkstadsindustrin och skogsindustrin. Dessa branscher gör, för samtliga fyra
faktorer, den mest negativa bedömningen av effekten av
folkomröstningsresultatet. Att byggverksamhet återfinns i denna kvartett är
kanske något överraskande då frågan om euron väntades ha störst effekt på
branscher med stort exportberoende – medan byggverksamheten är främst en
hemmamarknadsbaserad bransch.

Inom den tungt vägande verkstadsindustrin gör företagen en klart negativ
bedömning för samtliga fyra faktorer. Mest negativ påverkan tror man
folkomröstningsresultatet ha på omsättningen, 56 procent av företagen bedömer
att effekten här blir negativ på några års sikt mot 6 procent som tror på en
positiv effekt. För antalet anställda, investeringar och lönsamhet väntar sig
inget företag i branschen en positiv effekt på några års sikt medan de som
bedömer att effekten kommer att bli negativ uppgår till mellan 44 och 50
procent.

Efterfrågeläget viktigaste frågan närmaste halvåret
I undersökningen tillfrågades även storföretagen om vilken omvärldsfråga som
väntas bli mest aktuell för det egna företaget det kommande halvåret. I 8 av de
17 branscherna uppgav mellan 50 och 83 procent av företagen att
efterfrågeläget kommer bli en av de mest aktuella omvärldsfrågorna. I övriga
branscher låg andelen på mellan 6 och 47 procent. De branscher där efterfrågan
tycks vara allra mest aktuell är de tre industribranscherna annan tillverkning,
stål- och metallverk samt verkstadsindustri – i samtliga fall uppger mer än 70
procent av företagen att efterfrågeläget kommer att vara en av de mest aktuella
omvärldsfrågorna det närmaste halvåret.

Även lönekostnader och avtalsförhandlingar samt sjukfrånvaron och vissa fall
även olika typer av administrativa börder från myndigheter förväntas vara aktuella
frågor. Frågan om lönekostnader och avtalsförhandlingar bedöms vara mest
aktuell inom branscherna Transport, magasinering och kommunikation samt
inom hälso- och sjukvård m.m., 67 respektive 56 procent av företagen uppger
där frågan som aktuell.

Inom hälso- och sjukvård m.m. uppger 56 procent av företagen att sjukfrånvaron
kommer att vara aktuell. Även inom hotell- & restaurangverksamhet samt
byggverksamhet uppges sjukfrånvaron vara aktuell det kommande halvåret – i
båda fallen uppger 47 procent av företagen att frågan kommer vara aktuell.

De flesta företag uppger även att något utöver de fasta svarsalternativen kommer
att vara aktuellt, men dessa uppgifter har det inte gått att dra några slutsatser
av.

Fakta kring undersökningen

Undersökningen har utförts som telefonintervjuer 18 september till 2 oktober
2003. Frågorna har ställts till personer i företagsledningen. Totalt har 306 företag
ingått i urvalet. För respektive bransch har de 18 största företagen, mätt i
antalet anställda, valts ut. Svarsfrekvensen har uppgått till 89 procent totalt.

Till respektive företag har man ställt följande fem frågor:

Fråga 1-4: ”Hur bedömer du att utvecklingen för företaget på några års sikt
påverkas av resultatet i folkomröstningen om euron när det gäller:
• omsättning
• antal anställda
• investeringar
• lönsamhet?”

med svarsalternativen ”positivt”, ”i stort sett ingen påverkan” och ”negativt”;

Fråga 5: ”EMU-frågan har varit en dominerande fråga för näringslivet den
senaste tiden. Vilken omvärldsfråga tror du kommer att bli mest aktuell för ert företag det närmaste halvåret?” (med svarsalternativen ”efterfrågeläget”,
”möjligheten att få tag i arbetskraft”, ”lönekostnader och avtalsförhandlingar”,
”sjukfrånvaron”, ”pålagor och andra administrativa bördor från myndigheter”,
”ingen särskild fråga kommer att utmärka sig” samt ”annat”).

SCB:s Företagsbuss
Frågorna ingår i en omnibusundersökning. Flera frågeställare (SCB-kunder)
delar på frågeutrymmet, men varje kund ställer sina egna frågor. Konceptet ger
lägre kostnader för respektive frågeställare, än om var och en finansierar en
egen undersökning, utan att göra avkall på kvaliteten. Det ger också en tidsmässig
besparing för de svarande företagen. Varje kund ”äger” sina frågor, det vill
säga det är endast kunden som får svaren på sina frågor i form av avidentifierade
tabeller.

I SCB:s Företagsbussar kan kunderna ställa frågor om förhållanden och attityder
av samhällsintresse som rör företagen. Frågeutrymmet är begränsat då vi
vill hålla telefonintervjuerna korta. SCB hjälper till med utformning av frågorna.
Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med personer inom företagsledningar.

Kommande Företagsbuss är inplanerad för våren 2004. För frågor om prisuppgifter
mer mera, kontakta Ulla Angarano tel. 019-17 62 66

För tabeller, se http://www.scb.se/press/press2003/press272ov9998.pdf