Eurocine Vaccines AB

Eurocine Vaccines hoppas kunna ge influensavaccin genom näsan

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:21 CET


- Fas I / II-studie inledd, resultat väntas under andra kvartalet 2010

Eurocine Vaccines grundades 1999 utifrån Ulf Schröders forskning om nasala vacciner. Bolaget inriktar sig i första hand på att förädla befintliga vacciner så att de kan ges i form av näsdroppar. De projekt som ligger längst fram rör nasala vacciner mot influensa, lunginflammation och HIV.

Nasala vacciner kräver adjuvans
För att ett nasalt vaccin ska vara tillräckligt verksamt krävs ett hjälpämne, så kallat adjuvans. Det är Eurocines patent på några sådana adjuvans som är grunden till bolaget.

Bolaget har ett flertal pågående projekt
Eurocine befinner sig, åtminstone formellt sett, i tidig fas i utvecklingen. Man har nyligen startat en fas I / II-studie på sitt influensavaccin. Tidigast under 2010 kommer sedan ett vaccin mot lunginflammation in i kliniken.

Dessutom har företaget annonserat fyra samarbetsprojekt. Det längst komna är ett terapeutiskt HIV-vaccin. De övriga tre befinner sig i ett tidigt stadium.

Av dessa har endast en partner namngivits. Det är Helicure från Umeå, som med hjälp av Eurocines adjuvans vill ta fram ett nasalt vaccin mot Helicobacter Pylori, en bakterie som ligger bakom såväl magsår som magcancer.

Ett annat av projekten gäller främst utveckling av ett DNA-baserat influensavaccin. För detta har Eurocine erhållit 2,58 miljoner kronor i stöd från Vinnova.

Bolaget har tidigare genomfört en fas I-studie med ett av sina adjuvans med ett modellantigen. Vaccinet visade sig vara säkert (endast milda biverkningar rapporterades) samt ge avsedd immunologisk effekt, som blev större med ökad dos adjuvans.

Även om Eurocine inte hunnit så långt med sina projekt kan risken ändå bedömas som förhållandevis låg. Bolaget utgår från redan godkända vacciner (influensa, lunginflammation) och tillsätter sina adjuvans.

I influensavaccinet används det adjuvans som redan visat sig fungera i människa. Det består till fullo av kroppsegna ämnen, vilket minskar risken för biverkningar. Samma adjuvans kommer även att användas i vaccinet mot lunginflammation.

Eurocines utvecklingsstrategi består av tre modeller
I den senaste delårsrapporten tydliggör Eurocine sin utvecklingsstrategi. Man arbetar enligt tre olika utvecklingsmodeller för nasala vacciner:

1) Utveckling i egen regi utifrån väl beprövade injicerade vacciner som kombineras med bolagets adjuvans. I denna modell är risken låg, då såväl antigenet (själva vaccinet) som ett av Eurocines adjuvans redan har använts / testats i människa med gott resultat.

De två vaccin som utvecklas mot influensa respektive lunginflammation tillhör modell 1.

2) Utlicensiering av adjuvans till annat bolag som vill utveckla nasalt vaccin. Här är den finansiella risken mycket låg, eftersom partnern står för kostnaderna.

3) Utveckling i egen regi av helt nya nasala vacciner. I sådana projekt är risken högre. Eurocine Vaccines har ännu inte startat något sådant projekt. Merparten av de svenska noterade bioteknikbolagen befinner sig i den typen av projekt, fastän det för deras del gäller läkemedel.

Fördelar med nasala vacciner

Nasala vacciner har visat sig ge bland annat följande fördelar gentemot injicerade vacciner:

• skydd mot flera virusstammar (korsimmunitet)
• skydd även i slemhinnorna (med injektion fås bara skydd i blodet)
• ingen smittrisk
• enkel och smärtfri vaccination
• kan ges till barn i lägre åldrar

I influensavaccinet som Eurocine utvecklar används avdödade virus, vilket också ger fördelen att ingen kylförvaring av vaccinet krävs.

Flera andra vaccinbolag är intresserade av Eurocines teknik för nasala vacciner. Detta indikerar att bolagets teknik är värdefull och att det är svårt att åstadkomma motsvarande teknik på egen hand.

Det visar också att andra vaccinbolag delar Eurocines åsikt att nasala vacciner ger ett extra värde.

Influensavaccinet är i fokus
I början av varje år fastställer WHO vilka virus som ska ingå i kommande säsongs influensavaccin. Produktionen av konventionella vacciner är en tidskrävande process och det kan i vissa fall vara svårt att hinna tillverka tillräckliga mängder.

Influensa är därför ett område där nyttan av korsskydd är stor. Att influensavirus muterar är välkänt, och konventionella injicerade vacciner ger bara skydd mot just de virus som finns i vaccinet. Eurocines vaccin väntas ge korsskydd och kan även komma att ge skydd mot pandemier.

Resultatet från Eurocines fas I / II-studie väntas under andra kvartalet 2010. Bolaget siktar på att därefter licensiera ut vaccinet, intresse har redan visats från flera håll. En realistisk tidpunkt för ett avtal är första kvartalet 2011, och fas III-studier kan sedan inledas i slutet av året.

Övriga projekt är i preklinisk fas
Den utlicensiering som planeras av influensavaccinet ska ge intäkter för att finansiera den fortsatta verksamheten, inklusive studien på ett nasalt vaccin mot lunginflammation. I projektet avser man licensiera in ett befintligt injicerat vaccin.

Tillsammans med Bionor Immuno utvecklar Eurocine Vaccines ett terapeutiskt HIV-vaccin (används av redan insjuknade). Man utgår från partnerns preparat som redan testats i injicerad form på HIV-smittade personer. Det gav då bromsmedicinfria perioder på upp till tre år.

Eurocine deltar i projektet med full kostnadstäckning för sina insatser, men kommer att erhålla del av de kommersiella intäkter som projektet kan komma att generera.

Som nämnts pågår också ytterligare några projekt i preklinisk fas tillsammans med partners. Det har även från andra håll visats stort intresse för bolagets teknik. Skulle detta resultera i avtal kan även intäkterna därifrån räcka för att starta upp lunginflammationsstudien.

Ytterligare kassatillskott behövs
Rapporten för första kvartalet 2009 / 2010 visar på en förlust om 3 miljoner kronor, vilket är enligt plan.

Det nämns också att likvida medel väntas räcka fram till fjärde kvartalet 2010. För att undvika en dålig sits i kommande licensförhandlingar och en tom kassakista bedömer styrelsen att en tilläggsfinansiering (läs nyemission) kan bli nödvändig.

Detta bör inte komma som någon större överraskning för beQuoteds läsare (se beQuoted nyhetsbrev nr 20 2009). Vi tror dock inte att emissionen nödvändigtvis behöver bli så stor. Om bolaget förutom att föra licensförhandlingar går på sparlåga, bedömer beQuoted att 7 - 8 miljoner kronor kan räcka för verksamheten i ett år.

Dessutom finns teckningsoptioner som en extra reserv. De löper ut i april 2011 och kan ge bolaget knappt 5 miljoner kronor. Teckningskursen är 8,40, och efter en lyckad influensavaccinstudie kan man räkna med att optionerna utnyttjas fullt ut.

Till nuvarande aktiekurs runt 20 kronor värderas Eurocine Vaccines till cirka 170 miljoner kronor. beQuoted menar att det är lågt med tanke på den höga potentialen i framför allt influensavaccinet parat med en förhållandevis låg risk i bolagets projekt.

GÖRAN OFSÉN
goran.ofsen@beQuoted.com