Sveriges Byggindustrier

Europakonventionen kan inte åsidosättas genom kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 13:22 CET

Europadomstolen offentliggjorde domen i granskningsarvodesmålet den 13 februari 2007. Sveriges Byggindustrier (BI) har under den senaste veckan både träffat Byggnads och inhämtat synpunkter från extern juridisk expertis. BI har idag beslutat meddela de medlemsföretag, som arbetar inom Byggnadsavtalets, R-avtalets och S-avtalets tillämpningsområden, att de ska sluta dra granskningsarvode från oorganiserade medarbetares löner.

– Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som också är svensk lag, kan inte åsidosättas genom kollektivavtal. BI kan inte medverka till att kollektivavtalsvillkor som strider mot lagen fortsätter att tillämpas, säger Bo Antoni, VD för Sveriges Byggindustrier.

– För arbeten som omfattas av Byggnadsavtalet, R-avtalet (1) och S-avtalet (2) ska medlemsföretagen endast dra granskningsarvode från lön för arbetad tid som betalas ut till medlemmar i Byggnads, fortsätter Bo Antoni. Granskningsarvode ska inte dras från lön som utbetalas till oorganiserade medarbetare. Sedan tidigare gäller att granskningsarvode inte ska dras från lön som betalas ut till medarbetare som är medlemmar i andra fackliga organisationer.

För arbeten som utförs på Anläggningsavtalet och Väg- och Banavtalet ska medlemsföretagen även i fortsättningen betala granskningsarvode till Byggnads respektive SEKO enligt nu gällande kollektivavtal. Inom dessa avtalsområden erläggs granskningsarvode utan löneavdrag.

BI och Byggnads kommer, vilket också framgår av uttalanden från Byggnads, skyndsamt att söka komma överens om nya rutiner för att praktiskt kunna hantera konsekvenserna av Europadomstolens dom.

Den 27 februari ska BI och Byggnads utväxla yrkanden inför de kollektivavtalsförhandlingar som inleds i början av mars och som förhoppningsvis ska resultera i ett nytt kollektivavtal senast vid utgången av mars 2007.

För kompletterande information, ring Bo Antoni, 0709-25 58 36, Gustav Herrlin 0708-42 12 13 eller Björn Müntzing 0708-20 22 76.(1) Bestämmelser rörande rivnings-, ombyggnads-, reparations- och renoveringsarbeten samt arbeten av löpande karaktär såsom underhålls-, service- och justeringsarbeten (R-avtalet)
(2) Bestämmelser för företag med speciell verksamhetsinriktning, som till exempel golvläggning, håltagning, plattsättning (S-avtalet)

Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se www.bygg.org