Statistiska centralbyrån, SCB

Europaparlamentsvalet 2009, valdeltagandeundersökningen: Kraftig ökning av valdeltagandet bland unga män

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:39 CET

Valdeltagandet ökade i det svenska Europaparlamentsvalet 2009. Det ökade i nästan alla samhällsgrupper, men ökningen var störst i de grupper där valdeltagandet redan tidigare varit jämförelsevis högt. Unga utgör ett undantag, och bland dem i synnerhet unga män. I den gruppen ökade andelen röstande markant.

Valdeltagandet i 2009 års Europaparlamentsval minskade totalt sett inom hela EU med 2,5 procentenheter till 43,0 procent. I Sverige uppgick valdeltagandet till 45,5 procent, vilket alltså var något högre än genomsnittet. Det var även en ökning i förhållande till valet 2004 då 37,9 procent röstade. Därmed bröts för första gången den nedåtgående trenden för det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsval. Valdeltagandet 2009 är det högsta sedan Sverige blev medlem i EU.

Andelen röstande har även ökat i de flesta samhällsgrupper. Ökningen är dock olika stor i olika grupper. Det är i de grupper som redan tidigare hade ett jämförelsevis högt deltagande som ökningen är som störst. Valdeltagandet har ökat mer bland inrikes födda än bland utrikes födda, mer bland högutbildade än bland lågutbildade, mer bland höginkomsttagare än bland låginkomsttagare och så vidare.

Det finns dock undantag. Bland unga är det förhållandevis få som röstar i Europaparlamentsval, men i 2009 års val ökade valdeltagandet mer bland unga än bland äldre. I åldersgruppen 18-24 år steg valdeltagandet med 12 procentenheter, från 26,0 till 38,0 procent. Totalt sett i hela den röstberättigade befolkningen steg valdeltagandet med 7,6 procent.

Det är i synnerhet bland män 18-24 år som andelen röstande har ökat kraftigt. I den gruppen steg valdeltagandet med 14,6 procentenheter, från 23,5 till 38,1 procent. Motsvarande ökning bland kvinnor i samma åldersgrupp uppgick till 9,2 procentenheter, från 28,6 till 37,8 procent.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283148.aspx

Även om andelen röstande i Europaparlamentsval bland dem under 25 år har ökat förtjänar det att påpekas att en klar majoritet av dem fortfarande väljer att inte delta.

Publikation
Uppgifter från valdeltagandeundersökningen i samband med 2009 års Europaparlamentsval publiceras i form av tabeller på SCB:s webbplats och i SCB:s Statistikdatabasen. En utförlig redovisning av valdeltagandet kommer även att ingå som ett kapitel i SCB:s sammanfattande publikation Valet till Europaparlamentet 2009. Den kommer att publiceras den 22 juni 2010. Från och med Europaparlamentsvalet 2009 publiceras inte uppgifter om valdeltagande i Statistiska meddelanden.

Huvuddelen av de skattningar av valdeltagandet i Europaparlamentsvalet som redovisas avser valdeltagandet bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige. Redovisningarna innefattar dock även tabeller över valdeltagandet efter kön och ålder bland utlandssvenskar, bland medborgare i andra EU-länder som är röstberättigade i Sverige och bland samtliga röstberättigade.

Valdeltagande i Europaparlament 2009 bland svenska medborgare folkbokförda i Sverige redovisas efter kön, ålder, födelseland, utländsk/svensk bakgrund, årtal för svenskt medborgarskap, län, kommungrupp, civilstånd, inkomst, utbildningsnivå, arbetskraftsstatus, yrke, arbetsmarknadssektor, socioekonomisk grupp (SEI) och fackföreningstillhörighet.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa publicering avseende 2009 års Europaparlamentsval utgörs av SCB:s publikation Valet till Europaparlamentet 2009. Den kommer att innefatta valresultat men även mer utförliga analyser av valdeltagandet och nominerade och valda kandidater vid Europaparlamentsvalet. Dessutom kommer resultat från 2009 års valundersökning i samband med Europaparlamentsvalet att ingå som ett kapitel i rapporten. Det kapitlet framställs av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Rapporten kommer att publiceras den 22 juni 2010.

Statistikansvarig myndighet och producent
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 34


Förfrågningar
Richard Öhrvall
Tfn 08-506 941 58
E-post richard.ohrvall@scb.se

Mikaela Järnbert

Tfn 08-506 942 43
E-post mikaela.jarnbert@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.