European Institute of Science AB

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-01-01---2006-09-30

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:50 CET

· Intäkterna för perioden januari-september 2006 ökade till 3 255 tkr (365 tkr motsvarande period föregående år).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 036 tkr (-896 tkr).

· Resultat per aktie blev 0,41 kr (-0,18 kr).


European Institute of Science AB är ett NGM noterat forskningsinstitut beläget inom forskningsparken IDEON i Lund. Bolaget är en av huvudägarna i tre växande bioteknikbolag (EURISgruppen).

Affärsideén bygger på att Bolaget erbjuder nybildade forskningsbolag resurser i form av startkapital, laboratorie-prototypverkstad och know-how (R&D, patent och marknadsanalys). European Institute of Sciences aktieägare får dels en riskspridning genom sitt indirekta innehav i EURISgruppen samt dels en möjlighet att investera direkt i bolagen i EURISgruppen.

Bolaget redovisar för perioden 2006-01-01 till 2006-09-30 rörelseintäkter om 3 255 tkr (365 tkr). Därav utgjorde försäljning 5 tkr (4 tkr), vinst försäljning av andelar i portföljbolag 3 193 tkr (353 tkr), konsultarvoden 0 tkr (8 tkr), ränteintäkter 0 tkr (0 tkr) samt övrigt 57 tkr (0 tkr). Resultatet uppgick till 2 036 tkr (-896 tkr), motsvarande 0,41 kr (- 0,18 kr) per aktie. Omsättningstillgångar och likvidamedel uppgick 2006-09-30 till 3,0 Mkr (2,4 Mkr) respektive 2,7 Mkr (1,2 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 8,2 Mkr (6,5 Mkr) motsvarande 1,63 kr (1,30 kr) per aktie. Soliditeten uppgick till 99,2 % (98,8 %). Aktiekursen 2006-09-30 (senaste betalkurs) för European Institute of Science AB var 2,90 kr (1,90 kr) vilket motsvarar ett börsvärde för bolaget på 14,6 Mkr (9,5 Mkr).

Viktiga händelser under perioden
Under tredje kvartalet 2006 har bolaget intensifierat sin forskning och utveckling av sin egenutvecklade medicintekniskautrustning samt tillhörande biomolekyl-derivatiserade magnetiska nano-partiklar för cellulära in vivo och in vitro applikationer. Både utrustning och nanopartiklar är patentskyddade inom bl a EU.
Portföljbolagen LifeAssays AB, Chemel AB samt Genovis AB har utvecklats enligt beskrivning på sidorna 2-3. I och med att LifeAssays AB samt Implementa Hebe AB inte har börjat generera försäljningsintäkter har årliga royaltyintäkter (2% respektive 5%) inte börjat genereras åt EURIS.

Andra kvartalets kostnader blev 8 % lägre jämfört med motsvarande period för förgående år. Intäkterna om 5 tkr låg på motsvarande nivå jämfört med motsvarande period för förgående år. Resultatet för samma period förbättrades till -344 tkr från -372 tkr för motsvarande period föregående år. Likvida medel vid andra kvartalets slut var 2 741 (1 155) tkr.

Styrelsen för EURIS bedömer att bolaget kommer att kunna uppvisa en vinst på omkring 1,7 Mkr för verksamhetsåret 2006.

De värden som finns i Bolaget utgörs av framtida årliga royaltyintäkter, värdet av framtida försäljning av bolagets egna patentskyddade produkter/ licenser, bolagets kassa samt innehaven i portföljbolagen enligt nedan.

Marknadsvärdet för enbart innehaven i European Institute of Sciences bolagsportfölj per den 30:e september 2006 uppskattas enligt redovisning nedan till 16,1 Mkr motsvarande 3,20 kr/aktie.


Viktiga händelser efter perioden
Under fjärde kvartalet 2006 kommer Bolaget att fortsätta med sin fokusering på portföljbolagens produkt- samt affärsutveckling. Vidare har EURIS egna forskningslaboratorium förstärkts med två externfinansierade forskare på tidsbegränsade uppdrag (5 respektive 6 månader). Kostnaderna för fjärde kvartalet kommer att hålla ungefär samma nivå som under föregående kvartal.

BOLAGSPORTFÖLJEN
Nedan följer en beskrivning av vår bolagsportfölj. Värderingsprincipen vid uppskattningen av marknadsvärdet för de tre portföljbolagen LifeAssays AB, Chemel AB samt Genovis AB, vars aktier handlas på en marknadsplats grundas värderingarna på periodens sista betalkurs. En summering av European Institute of Sciences andelar i respektive bolag ger en uppskattning av portföljens värde till 16,1 Mkr motsvarande 3,20 kr/aktie.LifeAssays® AB (publ)
Status: noterat bolag
Marknadsplats för aktie: NGM Equity
Hemsida: www.lifeassays.com

LifeAssays® AB knoppades år 2000 av från European Institute of Science. Bolagets affärsidé är att tillhandahålla morgondagens engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt på längre sikt även hemdiagnostik. Bolagets produkter erbjuder patienten, läkaren eller kunden en kostnadseffektiv och minutsnabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer (t ex proteiner, hormoner, virus och bakterier) i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktions-störningar samt hjärt- och kärlsjukdomar. LifeAssays Point-Of-Care (pateintnära) produkter grundas på en egenutvecklad unik patenterad teknikplattform som bygger på användandet av magnetisk detektion. Försäljningspotential finns även inom forskning, livsmedelsindustri, veterinärmedicin, jordbruk samt miljövård.

LifeAssays har tidigare rapporterat att under kvartalen ett och två 2006 har bolaget: genom nyemission förstärkt sin kassa med 11 Mkr, genom extern finansiering från arbetsförmedlingen/ Trygghets-Fonden rekryterat personal (4 personer) fram till februari 2007, erhållit patent i Sydkorea, samt bedrivit utvecklingsarbete, produktions-anpassning samt kvalitetssäkring av instrument samt testkit för CRP. Bolaget har under kvartal tre påbörjat att i de befintliga lokalerna bygga upp en delvis automatiserad reagensproduktionsanläggning med kapaciteten 1000 test per dag (vilket kan ökas till 3000 test per dag vid införande av treskiftsarbete). Verksamheten kommer att kräva tillstånd enligt miljöbalken samt CE märkas (i enlighet med Läkemedelsverkets författnings-samling LVFS 2001:7). Styrelsen för LifeAssays gör den samlade bedömningen att en CE märkt produkt för CRP mätning kommer kunna finnas på marknaden under sommaren 2007.
Efter periodens slut har två medelstora amerikanska bolag visat intresse för att finansiera utvecklingen av två nya analyter med LifeAssays teknologi som grund. Värdet av varje sådan finansiering beräknas kunna uppgå till 200-300 tkr.

Under 15-18 november deltog LifeAssays på en av världens största mässor MEDICA 2006 (Düsseldorf, Tyskland) inom medicinteknik. Bolagets monter besöktes av representanter för ett antal av de större internationella bolagen inom LifeScience. Vidare blev montern välbesökt av olika distributörer som utryckte önskemål om att få sälja på följande marknader: Italien, Litauen, Turkiet, Marocko, Egypten, Mexico, Georgien, Dubai, Libanon, Jordanien, Indien, Indonesien, Sri Lanka, Pakistan, Malaysia, Kina och Sydkorea. Distributörerna delade med sig av information om sina hemmarknader rörande prissättning (ca 2 Euro per CRP test) och årliga volymer (t ex utförs 1 miljon CRP tester årligen i Marocko samt 350 tusen CRP tester årligen i Pakistan). LifeAssays har för avsikt att upprätta avtal om distribution parallellt med att produkterna håller på att färdigställas. En del av distributörerna erbjöd sig att omgående hitta referenskunder på sina hemmarknader.

Bolaget redovisar för perioden januari - september 2006 intäkter om 53 (49) tkr. Resultatet uppgick till - 3 208 (-2 676) tkr, motsvarande -0,02 (-0,03) kr per aktie. Omsättningstillgångar och likvida medel uppgick 2006-09-30 till 8 803 (2 169) tkr respektive 8 579 (1 988) tkr. Det egna kapitalet uppgick till10 350 (3 534) tkr motsvarande 0,07 (0,04) kr per aktie. Soliditeten uppgick till 97 (98) %.

I dagsläget finns ett royaltyavtal mellan LifeAssays AB och European Institute of Science AB som berättigar European Institute of Science AB att uppbära en royalty om 2 % baserat på LifeAssays omsättning fram till år 2019.

Värdering: Bolagets aktie noterades hos NGM den 28 juni 2002. Senaste betalkurs 2006-09-30 för aktien var 0,34 kr varvid bolagets värdering uppgick till 48,5 Mkr. Institutets röst- och kapitalandel i LifeAssays® är 15,5 % vilket medför att andelens värde motsvarar 7,5 Mkr.

EURIS strategi: LifeAssays® bedöms ha en avsevärd tillväxtpotential och således en attraktiv framtida exitnivå.Chemel® AB (publ)
Status: noterat bolag
Marknadsplats för aktie: NGM Equity
Hemsida: www.chemel.com

Chemel® AB knoppades år 1997 av från European Institute of Science. Bolagets verksamhet kännetecknas av forskning, utveckling och kommersiell exploatering av det bioanalytiska instrumentet SIRE® Biosensor, programvara, reagens och förbrukningsartiklar samt vidare-utvecklingar av teknologin. Biosensorns funktionsprincip bygger på ett unikt egenutvecklat koncept som är skyddat via världsomfattande varumärken och patent. SIRE® Biosensor kan exempelvis användas inom biotekniska, livsmedels- och skogsindustriella analyser för kvalitets- eller processkontroll. Instrumentet är även lämpat inom forskning och utveckling eller i medicinska applikationer. Förutom instrument och reagens utvecklar bolaget även mjukvara för PC-baserad styrning av instrumentet, vilken kan uppgraderas för att hantera olika applikationer. Vidareutvecklingar av teknologin innefattar instrument för industriell processövervakning samt instrument för patientövervakning.

Bolaget rapporterar i sin delårsrapport för 2006 att försäljningen av labinstrumentet P100/101e-serien samt reagens ej kommer att uppnå planen p g a bristande marknadsacceptans. För att förbättra marknadsacceptansen håller analyssystemet på att redesignas till SIRE P200 och beräknas kunna lanseras till våren 2006. Utökning av marknadsföringsresurser pågår för att matcha denna lansering.

Bolaget redovisar för perioden januari - september 2006 intäkter om 1 142 (297) tkr varav 797 tkr i form av licensintäkter från det amerikanska bolaget VivoMedical. Resultatet uppgick till -1 555 (-3 174) tkr, motsvarande -0,45 (-1,69) kr per aktie. Omsättningstillgångar och likvida medel uppgick 2006-09-30 till 14,45 (2,52) Mkr respektive 13,23 (1,93) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 14,55 (1,82) Mkr motsvarande 4,26 (0,97) kr per aktie. Soliditeten uppgick till 98 (61) %.

Värdering: Bolagets aktie noterades hos NGM den 21 december 2005. Senaste betalkurs 2006-09-30 för aktien var 8,90 kr varvid bolagets värdering uppgick till 30,4 Mkr. Institutets röst- och kapitalandel i Chemel® AB är 19,3 % vilket medför att andelens värde motsvarar 5,9 Mkr.

EURIS strategi: Chemel bedöms ha en avsevärd tillväxtpotential och således en attraktiv framtida exitnivå.


Genovis® AB (publ)
Status: onoterat bolag
Marknadsplats för aktie: FirstNorth (OMX)
Hemsida: www.genovis.com

Genovis® AB knoppades år 1999 av från European Institute of Science. Bolagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra en prisbelönt teknologi (NIMT, NanoInducedMagneticTransfer) som är ett verktyg för att studera levande celler. Genovis produkter utgörs av NIMT Nanoheater (ett laboratorieinstrument) samt reagens NIMT FeOdots (magnetiskt påverkbara partiklar i nanostorlek). Bolagets kunder arbetar med preklinisk forskning inom LifeScience industrin.

Genovis rapporterar i sin delårsrapport för 2006 att bolaget genomförde en premiärvisning av sina produkter på en mässa i Köpenhamn, samt att två nya affärsområden har tillkommit (leverans av siRNA och magnetisk märkning av celler) utöver affärsområdet genöverföring.
Bolaget redovisar för perioden januari - september 2006 intäkter om 108 (200) tkr. Resultatet uppgick till -3401 (-2157) tkr mot-svarande -0,75 (-0,83) kr per aktie. Omsättnings-tillgångar och likvida medel uppgick 2006-09-30 till 2828 (1334) tkr respektive 2696 (1252) tkr. Det egna kapitalet uppgick till 10680 (4766) tkr motsvarande 1,84 (1,64) kr per aktie. Soliditeten uppgick till 77 (59) %. Under mars 2006 genomfördes en företrädesnyemission som tillförde bolaget 10.1 Mkr före emissionskostnader om ca 500 tkr. Bolaget kommer under perioden 29 november till 7 december 2006 att genomföra en garanterad företrädesnyemission på 20,3 Mkr.

Värdering: Bolagets aktie handlas sedan september 2006 på FirstNorth som är en del av del nordiska börsen OMX. Senaste betalkurs 2006-09-30 för aktien var 15,35 kr varvid bolagets värdering uppgick till 89,1 Mkr. Institutets kapitalandel per den 30 september 2006 i Genovis® AB var 3,0 % (röstandel 14 %) vilket motsvarar 2,7 Mkr.

EURIS strategi: Genovis® AB bedöms ha en avsevärd tillväxtpotential och således en attraktiv framtida exitnivå.


EKONOMISK INFORMATION FÖR ÅR 2006 / 2007:

Bokslutskommuniké för 2006 13 februari 2007
Årsstämma 2007 15 maj 2007

DELÅRSRAPPORTEN HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.


Lund den 30 november 2006

Styrelsen
European Institute of Science AB

Kontaktperson
Dario Kriz, VD
Tel: 046-286 22 30