European Institute of Science AB

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE: KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-01-01---2006-03-31

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:53 CEST

· Intäkterna för perioden januari-mars 2006 ökade till 964 tkr (242 tkr motsvarande period föregående år).

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 701 tkr (-117 tkr).

· Resultat per aktie blev 0,14 kr (-0,02 kr).


European Institute of Science AB är ett NGM noterat forskningsinstitut beläget inom forskningsparken IDEON i Lund. Bolaget är en av huvudägarna i fyra växande bioteknikbolag (EURISgruppen).
Affärsideén bygger på att Bolaget erbjuder nybildade forskningsbolag resurser i form av startkapital, laboratorie-prototypverkstad och know-how (R&D, patent och marknadsanalys). European Institute of Sciences aktieägare får dels en riskspridning genom sitt indirekta innehav i EURISgruppen samt dels en möjlighet att investera direkt i bolagen i EURISgruppen.
Bolaget redovisar för perioden 2006-01-01 till 2006-03-31 rörelseintäkter om 964 tkr (242 tkr). Därav utgjorde försäljning 0 tkr (0 tkr), vinst försäljning av andelar i portföljbolag 907 tkr (242 tkr), konsultarvoden 0 tkr (0 tkr), ränteintäkter 0 tkr (0 tkr) samt övrigt 57 tkr (0 tkr). Resultatet uppgick till
701 tkr (-117 tkr), motsvarande - 0,14 kr (- 0,02 kr) per aktie. Omsättningstillgångar och likvidamedel uppgick 2006-03-31 till 1,9 Mkr (3,5 Mkr) respektive 1,6 Mkr (1,9 Mkr). Det egna kapitalet uppgick till 6,8 Mkr (7,3 Mkr) motsvarande 1,36 kr (1,48 kr) per aktie. Soliditeten uppgick till 98,2 % (99,1 %). Aktiekursen 2006-03-31 (senaste betalkurs) för European Institute of Science AB var 2,20 kr (1,96 kr) vilket motsvarar ett börsvärde för bolaget på 11,0 Mkr (9,8 Mkr).

Viktiga händelser under perioden
Under första kvartalet 2006 har avyttrats 16.000 aktier av serie A samt 176.990 teckningsrätter i Genovis AB samt 12.290.000 teckningsrätter i LifeAssays AB. För-säljningarna har stärkt EURIS kassa med 0,9 Mkr. Portföljbolagen LifeAssays AB, Chemel AB, Genovis AB samt Implementa Hebe AB har alla utvecklats på ett positivt sätt enligt beskrivning på sida 2-3.
I och med att LifeAssays AB samt Implementa Hebe AB inte har börjat generera försäljningsintäkter har royaltyintäkter (2% respektive 5%) inte börjat genereras åt EURIS.
Första kvartalets kostnader blev 26,7 % lägre jämfört med motsvarande period för förgående år. Intäkterna ökande med 0,7 Mkr jämfört med motsvarande period för förgående år. Resultatet för samma period förbättrades till 701 tkr från -117 tkr för motsvarande period föregående år. Likvida medel vid första kvartalets slut var 1 597 (1 884) tkr.


De värden som finns i Bolaget utgörs av framtida årliga royaltyintäkter, värdet av framtida försäljning av bolagets egna patentskyddade produkter/ licenser, bolagets kassa samt innehaven i portföljbolagen enligt nedan.
Marknadsvärdet för enbart innehaven o European Institute of Sciences bolagsportfölj per den 31:e mars 2006 uppskattas enligt redovisning nedan till 23,5 Mkr motsvarande 4,68 kr/aktie.

Viktiga händelser efter perioden
Under andra kvartalet 2006 kommer Bolaget att fortsätta med sin fokusering på portföljbolagens produkt- samt affärsutveckling. Detta innebär att kostnaderna kommer att hålla ungefär på samma nivå som under det första kvartalet 2006. Bolaget avyttrade 1.470.000 A-aktier samt 490.000 B-aktier i Implementa Hebe AB under april 2006 vilket förstärkte kassan med ca 3,0 Mkr. EURIS innehav i Implementa Hebe AB uppgår efter avyttringen till 36.860 aktier av serie B motsvarande 0,43 % av kapitalet samt 0,09 % av rösterna.
I och med försäljningen av innehavet i portföljbolaget Implementa Hebe förväntas EURIS att kunna uppvisa en vinst för verksamhetsåret 2006.