Justitiedepartementet

Europeiskt samarbete mot sexuellt utnyttjande av barn

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 11:03 CEST

Nr 56

Kampen mot sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi går vidare inom EU. I en proposition som överlämnas till riksdagen föreslår regeringen ett godkännande av ett EU-rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. I propositionen framhålls att många barn idag lever i en utsatt situation och riskerar att bli offer för sexuellt utnyttjande genom att till exempel utnyttjas i prostitution eller i barnpornografiskt syfte. Sådan brottslighet har också under senare år fått allt mer gränsöverskridande inslag. Ett effektivt förebyggande och en effektiv brottsbekämpning av sådana brottstyper förutsätter ett gott straffrättsligt skydd för barn, inte bara i Sverige utan också internationellt. Enligt regeringens uppfattning finns ett tydligt mervärde i att på EU-nivå instifta gemensamma definitioner av vilka handlingar som ska utgöra sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Därigenom skapas ett gemensamt rättsområde som underlättar det polisiära och rättsliga samarbetet för att förebygga och bekämpa sexualbrott mot barn. I propositionen framhåller regeringen att svensk lagstiftning till övervägande del uppfyller de åtaganden som följer av rambeslutet. Vissa lagändringar bedöms dock krävas i fråga om bland annat kriminaliseringens omfattning och tillämpliga straffskalor. Några förslag till ändrad lagstiftning läggs inte fram i propositionen. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med sådana förslag senare.

Linda Romanus
Pressekreterare
08-405 47 22
070-592 58 17

Per Lindqvist
Ämnessakkunnig
08-405 24 38