Eurovip Group

Eurovip Group: Bilaga till kallelse till Årsstämma i Eurovip Group AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:27 CEST

2008-09-24

(Aktietorget: EVIP B)

Se bifogade bilagor (pdf-filer)

Förslag till Punkt 9
Styrelsens förslag till styrelse- och revisionsarvoden

Förslag till Punkt 10
Förslag till val av styrelse

Punkt 11
Förslag till val av revisor

Se även:
Styrelsens förslag till nyemission av aktier samt teckningsoptioner

Styrelsens förslag till ny bolagsordning (punkt 13 på dagordningen)

Bilaga till kallelse till Årsstämma i Eurovip Group AB (publ.) 2008-09-24

Punkt 9
Styrelsens förslag till styrelse- och revisionsarvoden
Styrelsens föreslår ett totalt styrelsearvode om SEK 175.000 varav SEK 75.000 till ordföranden samt SEK 50.000 till vardera extern ledamot, samt att ersättning skall kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på
förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode till revisorerna föreslås liksom tidigare utgå enligt separat räkning.

Punkt 10
Förslag till val av styrelse
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås Lars Björk (omval), Rachid Lahyani (nyval) och Jesper Stevrin (omval). Bo Halbert (nyval) föreslås till styrelsens ordförande.
Ledamöter föreslagna för nyval.
Bo Halbert
Styrelseledamot och ordförande
Född 1946.
Bo Halbert är civilekonom från Stockholms Universitet, bedriver egen verksamhet inom verksamhetsutveckling och har tidigare arbetat som managementkonsult bl.a på Sevenco samt som asset manager på Retriva/Securum.
Rachid Lahyani
Född 1971.
VD i Eurovip AB sedan 2002 samt VD i Eurovip Solutions AB sedan 2008. Rachid Lahyani har en kandidatexamen i ekonomi med inriktning på företagsfinansiering och har tidigare arbetat med strategi-, finansierings- och fusionsfrågor för mindre och medelstora bolag. Lahyani innehar 9.680.000
aktier av serie B i Eurovip.

Punkt 11
Förslag till val av revisor
Till ordinarie revisor föreslås auktoriserade revisorn Peter van Lienden på Nexia Revision.
Född 1964
Peter van Lienden var 1990 till 1998 verksam på BDO och från 1998 på Nexia Revision med inriktning främst på små och medelstora företag. Peter van Lienden blev auktoriserad revisor1996.