Naturvårdsverket

Expertgrupp oenig om nyttan av kväverening längs den svenska ostkusten

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 10:56 CET

Den internationella expertgrupp, som utvärderat det vetenskapliga underlaget om övergödningen av våra hav, har lämnat sin slutrapport till Naturvårdsverket. Gruppen föreslår långtgående åtgärder mot fosforutsläppen för att Östersjön ska tillfriskna. Experterna är dock oeniga om nyttan av kväverening längs den svenska ostkusten.

I slutet av september 2005 presenterade expertgruppen en preliminär slutrapport från sin utvärdering av det vetenskapliga underlaget om övergödningen av våra hav. Rapporten mötte en del kritik från forskarhåll och expertgruppen har sedan dess gjort en ytterligare genomgång av det vetenskapliga underlaget och bl.a. inkluderat nytt dataunderlag från ostkustens skärgårdsområden.

Experterna har delade meningar om nyttan av kväverening längs den svenska ostkusten. En del menar att effekter av kväverening tydligt har påvisats. Andra menar att tillgängliga data inte visar på någon nytta med kväverening i dessa vatten och att tyngdpunkten fortsättningsvis ska ligga på fosforrening tills det finns ett mer övertygande underlag för fördelarna med kväverening. Alla i expertgruppen anser dock att alltför omfattande kväverening kan leda till oönskade blomningar av cyanobakterier.

I övriga områden gäller fortfarande följande slutsatser:

- Minska fosforutsläppen till öppna, egentliga Östersjön. Sverige kan göra en del, men det krävs omfattande åtgärder i övriga länder. Även när det gäller öppna Östersjön är man oense om nyttan av kväverening.

- Minska den atmosfäriska kvävetillförseln, vilket även är positivt för att minska gödningen och försurningen av mark och sötvatten. Om detta sker utan en samtidig minskning av fosfortillförseln ökar dock risken för blomning av kvävefixerande blågröna alger.

- Minska kvävetillförseln till svenska västkusten. Reduktion av fosforutsläppen är också positivt, men endast om kvävetillförseln samtidigt minskas.

Expertgruppen, som arbetat på uppdrag av Naturvårdsverket, har bestått av de högt kvalificerade eutrofieringsforskarna Donald F. Boesch, USA, Robert E. Hecky, Canada, Charles R. O'Melia, USA, David W. Schindler, Canada och Sybil Seitzinger, USA.

- Avsikten med gruppens arbete är att få en oberoende bedömning av situationen i havet, säger Per Jonsson, som varit projektledare för expertutvärderingen. Trots oenigheten i kvävefrågan utgör rapporten ett viktigt underlag för den havsaktionsplan som Naturvårdsverket och andra myndigheter ska presentera för regeringen i början av maj.

Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/dokument/fororen/overgod/eutro/expert.htm

Rapporten finns i bokhandeln: http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/620-5509-7.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Sedin, miljömålsansvarig Ingen övergödning, 08-698 13 75, roger.sedin@naturvardsverket.se

Per Jonsson, projektledare för expertutvärderingen, 08-698 14 30,
070-520 80 57, per.jonsson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.

Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tfn. 08-698 13 12, 070-206 37 27
anneli.nivren@naturvardsverket.se