FAO

Expertpanel ger rekommendationer om skyddsvärda marina arter

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 10:17 CET

En årfenshaj (Carcharhinus longimanus)

Den atlantiska blåfenade tonfisken, flera hajarter och koraller granskas

En rådgivande panel, som tillsatts av FAO och består av oberoende experter, har utfärdat rekommendationer angående sex förslag om att begränsa den internationella handeln med ett antal kommersiellt exploaterade vattenlevande djur. Rekommendationerna utfärdades inom ramen för den internationella konventionen för reglering av handel med utrotningshotade djur och växter (CITES).

CITES har inrättats för att skydda vilda arter vars tillstånd direkt påverkas av den internationella handeln. När en art tas upp i CITES lista över hotade arter vidtas olika stränga kontrollåtgärder för att begränsa den internationella handeln med arten beroende på hur hotat dess tillstånd är. Åtgärderna kan innefatta allt från handelskontroller till direkta handelsförbud.  

Olika parter i CITES har föreslagit att konventionen ska kontrollera den internationella handeln med vissa hajar och koraller samt förbjuda den internationella handeln med atlantisk blåfenad tonfisk. Under CITES 15:e medlemskonferens i Doha, Qatar, 13-25:e mars 2010 ska man diskutera om dessa arter bör tas upp i CITES.

Den rådgivande panelen bestod av 22 fiskeexperter från 15 olika länder. Panelen sammankallades för att bedöma förslagen utifrån de kriterier som fastställts av CITES-konventionen och för att ge oberoende rekommendationer baserade på experternas kunskap och på de vetenskapliga bevis som presenteras i varje förslag. Detta följer en formell process genom vilken FAO förmedlar råd från externa fiskeforskare till CITES. CITES-konferensen kommer att fatta det slutgiltiga beslutet om tilläggandet av de föreslagna arterna.

Panelens rekommendationer

Efter en grundlig granskning med hjälp av CITES kriterier har panelen fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera tilläggandet av följande arter i CITES bilaga II (hotade arter): årfenshaj (Carcharhinus longimanus), håbrand (Lamna nasus), och flerhörnig hammarhaj (Sphyrna lewini). Dessutom lyckades man motivera att två andra hajarter, hammarhaj (Sphyrna zygaena) och stor hammarhaj (Sphyrna mokarran) togs upp i CITES, för att förhindra förväxling med den hotade flerhörniga hammarhajen.

Panelen kunde inte enas om huruvida atlantisk blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) skulle tas upp i CITIES bilaga I (akut hotade arter), men en majoritet av panelföreträdarna höll med om att de nuvarande bevisen stödjer förslaget och enighet rådde om tilläggandet av atlantisk blåfenad tonfisk i bilaga II.

Panelen bedömer att övriga arter så som pigghaj (Squalus acanthias) och samtliga arter av korallfamiljen Coralliidae, inte uppfyllde kriterierna i CITES för att tas upp i bilaga II. Däremot ansåg panelen att den bristfälliga hanteringen i många delar av arternas utbredningsområde är mycket oroande.  Panelen krävde att berörda fiskenationer och regionala organisationer åtgärdar dessa brister för att förhindra överexploatering av dessa arter.

Den fullständiga rapporten från panelen kommer att från och med nästa månad finnas tillgänglig på FAO:s hemsidan under Fiske och vattenbruk.

Läs mer:

Preliminär sammanfattning av panelens resultat

Information om den rådgivande panelen

CITES-kriterier som användes av den rådgivande panelen

Förslag under behandling inför nästa CITES konferens

Definitioner och klassificeringar inom CITES