Näringsdepartementet

Exploaterande förvärv av skogsfastigheter förhindras

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 10:55 CEST

Exploaterande förvärv av skogsfastigheter i glesbygd, så kallat skogsklipperi, förhindras genom ändringar i jordförvärvslagen och skogsvårdslagen. Det är innebörden av två lagrådsremisser som regeringen idag överlämnar till lagrådet.

Lagrådsremisserna har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet.

- Skogsklippare hör inte hemma i ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Ann-Christin Nykvist och Ulrica Messing i en gemensam kommentar till förslagen.

- Även om antalet skogsklippare är litet i relation till alla de avverkningar som årligen sker upplevs problemet som stort på de orter där det förekommit. Vi har därför lagt fokus på att hitta åtgärder som motverka klipparbeteende utan att vi försvårar för alla de 350 000 seriösa skogsägare som finns i vårt land, säger Ulrica Messing

- Vi vill genom våra förslag förhindra att klippare förvärvar skogsfastigheter i glesbyggd för att sedan avverka skogen och sälja fastigheten vidare utan att ta ansvar för återplanteringen, säger Ann-Christin Nykvist.

I lagrådsremissen om skogsvårdslagen föreslås att säljaren av en fastighet som ställt en ekonomisk säkerhet som försäkring om att återväxtåtgärder ska kunna utföras endast ska få tillbaka säkerheten om köparen av fastigheten ställer ny säkerhet. Förslaget gör det exempelvis omöjligt att återfå säkerheten utan att återväxtåtgärder blivit gjorda genom att fastigheten säljs till en närstående inom familjen.

För att lagens regler ska tillämpas lika mellan olika regioner i landet förtydligas samtidigt reglerna kring när ekonomisk säkerhet kan krävas. En skogsvårdsstyrelse ska enligt förslaget bara kunna kräva säkerhet av en skogsägare om det finns risk för att skogsägaren annars inte kommer att utföra återväxtåtgärderna.

Enligt nuvarande regler kan köpeavtal utformas så att en köpare kan genomföra avverkningar på en nyinköpt fastighet utan förvärvstillstånd, trots att tillstånd krävs för att försäljningen ska kunna genomföras. Om förvärvstillstånd sedan vägras hävs köpet med ekonomisk skada för säljaren. Skogsvårdslagen ändras därför så att avverkning inte får påbörjas innan förvärvstillstånd meddelats enligt jordförvärvslagen i de fall tillstånd enligt denna lag krävs.

I lagrådsremissen om ändringar i jordförvärvslagen föreslås att tillståndsplikten för köp av fastighet i glesbygd utökas. Enligt nu gällande bestämmelser kan en fysisk person undgå kravet på förvärvstillstånd genom att förbinda sig att inom 12 månader från köpet bosätta sig på den aktuella fastigheten och därefter bo på den i minst fem år. Nu föreslås att möjligheten att göra så kallat bosättningsåtagande på en fastighet tas bort.

I dag kan en person som sedan minst ett halvår bott i glesbygdsområde inom en kommun förvärva andra fastigheter i glesbygdsområde inom kommunen utan tillstånd. Denna bestämmelse har missbrukats genom att förutseende köpare har folkbokfört sig inom ett glesbygdsområde utan att i verkligheten vara bosatt där. För att motverka sådana missbruk föreslås att kravet på bosättning förlängs från sex månader till ett år.

I de fall köparen av en fastighet inte har för avsikt att bosätta sig på fastigheten eller på annat sätt främja sysselsättningen på orten skall tillståndsprövningen göras enligt nu gällande bestämmelser. Då får tillstånd vägras om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten.

Lagrådsremissen om ändringar i jordförvärvslagen innehåller också förslag som förenklar möjligheterna till förvärv för juridiska personer.

I lagrådsremissen om ändringar i skogsvårdslagen föreslås dessutom en mindre ändring i skogsvårdslagen som i större utsträckning medger alternativa brukningsformer och syftar till bland annat god naturvård.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2005.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos
Skogsminister Ulrica Messing
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46


Anders Teljebeck
Pressekreterare hos
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-561 32 89

Anders Nauclér
Rättssakkunnig på Näringsdepartementet
08-405 36 72

Jenny Wennhall
Hovrättsassessor på Jordbruksdepartementet
08-405 11 10