Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari - april 2004, i löpande priser: Kraftigt minskad Norgeimport

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 10:08 CEST

Exporten ökade 5 procent medan importen var oförändrad under perioden. Importen från Norge minskade hela 24 procent beroende på kraftigt minskad oljeimport.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-april 2004 till 293 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med januari-april 2003. Samtidigt var varuimporten oförändrad och uppgick till 233 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 60 miljarder kronor. Under samma period 2003 uppgick handelsnettot till 47 miljarder kronor.

Kraftigt minskad import från Norge
Under perioden januari-april 2004 ökade varuexporten till EU med 5 procent medan ökningen av importen från EU uppgick till 4 procent, jämfört med samma tid året innan. Exporten till euroländerna ökade med 4 procent och importen därifrån med 5 procent. Allra mest ökade exporten till Irland (+40 procent) och importen från Finland (+15 procent).

Inom handeln med övriga Europa ökade exporten med 6 procent. Beroende på en kraftigt minskad oljeimport under perioden minskade importen från övriga Europa med 4 procent. Förklaringen är en kraftigt minskad import från Norge (-24 procent). Samtidigt ökade importen från oljeexportören Ryssland med hela 32 procent.

Exporten till de blivande 10 EU-länderna ökade med 9 procent och importen därifrån med 15 procent. Handeln med Polen ökade mest: exporten med 15 procent och importen med 32 procent.

Exporten till Asien ökade under perioden med 2 procent. Samtidigt minskade importen från denna region med 6 procent. Exporten till Kina ökade med 7 procent och importen därifrån med 4 procent. Samma tid minskade exporten till Japan med 14 procent medan importen därifrån ökade med 4 procent. Exporten till tillväxtsstarka Indien ökade med 38 procent.

Exporten till USA ökade med 8 procent under perioden medan importen därifrån minskade med 20 procent.

Exporten av elektrovaror ökade med 9 procent
Den svenska exporten av skogsvaror minskade med 2 procent under januari-april 2004. Exporten av mineralvaror ökade samma tid med 14 procent. Kemivaruexporten, som framför allt består av läkemedel, ökade med 4 procent. Exporten av energivaror, till störst del bestående av oljeprodukter, ökade under perioden med 7 procent. Exporten av verkstadsvaror ökade med 6 procent, bland dessa ökade maskiner med 3 procent, elektrovaror (inklusive telekom) med 9 procent och vägfordon med 10 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 12 procent.

Importen av råolja minskade med 19 procent
Den svenska importen av skogsvaror ökade under perioden med 6 procent. Samtidigt ökade importen av mineralvaror med 15 procent och kemivaror med 4 procent varav läkemedelsimporten minskade med 9 procent. Energivaruimporten minskade med 27 procent i värde, varav råolja med 19 procent. Importen av verkstadsvaror ökade med 2 procent: maskiner minskade med 1 procent, medan elektrovaror (inklusive telekom) och vägfordon ökade med 9 procent respektive 8 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 5 procent medan tekovaror (inklusive skor) minskade med 3 procent.

Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.
http://www.scb.se/templates/pressinfo____93398.asp

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-08-06 kl. 10.00.

Producent
SCB, Utrikeshandel-ES/UH
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Christian Surtin
Tfn 08-506 946 86
Epost fornamn.efternamn@scb.se
Utrikeshandel
Tfn 08-506 949 72

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.