Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari - december 2005, i löpande priser: Importen ökade 12 procent

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 09:41 CET

Den svenska varuexporten ökade med 7 procent under 2005 samtidigt som varuimporten ökade med 12 procent. Exportökningen drogs ned av verkstadsindustrin medan importen ökade på bred front. Importen från Norge ökade med 21 procent.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari - december 2005 till 972 miljarder kronor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med januari - december 2004. Samtidigt ökade varuimporten med 12 procent och uppgick till 831 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 141 miljarder kronor. För helåret 2004 uppgick handelsnettot till 165 miljarder kronor.

Ökningstakten för exporten stagnerade under första halvåret i fjol. Därför blev den sjuprocentiga exportökningen för helåret lägre än under 2004 då den var 9 procent. Nedgången i ökningstakten förklaras av en minskad tillväxttakt för verkstadsindustrierna vägfordon och elektrovaror (inklusive telekom). Elektrovaror drogs ned av prisminskningar men hade ändå ett starkt andra halvår. Den sammanlagda exporten ökade därför under de första två kvartalen 2005 med förhållandevis låga 4 respektive 6 procent. För såväl tredje som fjärde kvartalet uppnådde dock exportökningen 10 procent.

Importen ifjol fortsatte att öka på bred front varför den tolvprocentiga ökningstakten för helåret överträffade 2004 års uppgång som var 8 procent. Under 2005 var de kvartalsvisa ökningstalen för importen i kronologisk ordning 9, 13, 12 och 16 procent.

Sveriges export till EU-25 ökade under helåret 2005 med 7 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 10 procent. Även exporten till euroländerna ökade med 7 procent medan importen därifrån ökade med 9 procent. Exporten till Tyskland ökade med 10 procent och importen därifrån med 9 procent.

Inom handeln med övriga Europa ökade exporten med 9 procent och importen med 24 procent. Exporten till Norge ökade med 8 procent samtidigt som den energivarutunga importen från Norge ökade med hela 21 procent i värde.

Exporten till Asien ökade med 2 procent och importen därifrån med 17 procent.

Exporten till USA ökade med 6 procent under perioden samtidigt som importen därifrån ökade med 10 procent.


Export och import av varor fördelade på världsdelar (miljoner kronor)

Tabeller finns på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____161141.asp

Exporten av verkstadsvaror ökade 5 procent
Den svenska exporten av skogsvaror ökade med 3 procent under 2005; bland dessa ökade den största varugruppen papper med 4 procent. Exporten av mineralvaror, där järn och stål dominerar, ökade samma tid med 16 procent. Kemivaruexporten, som till nära hälften består av läkemedel, ökade med 6 procent. Exporten av energivaror, mestadels bestående av oljeprodukter, ökade med 40 procent. Exporten av verkstadsvaror ökade med 5 procent, bland dessa ökade maskiner med 7 procent medan elektrovaror (inklusive telekom) och vägfordon ökade med 6 procent respektive 4 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 13 procent.

Export för viktiga varuområden (miljoner kronor)

Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____161141.asp


Energivaruimporten ökade 37 procent
Den svenska importen av skogsvaror ökade under 2005 med 10 procent. Samtidigt ökade importen av mineralvaror och kemivaror med vardera 12 procent. Energivaruimporten ökade med 37 procent i värde. Importen av verkstadsvaror ökade med 9 procent: maskiner ökade med 14 procent, medan elektrovaror (inklusive telekom) och vägfordon ökade med 7 procent respektive 12 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 10 procent medan tekovaror (inklusive skor) ökade med 6 procent jämfört med 2004.

Import för viktiga varuområden (miljoner kronor)

Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____161141.asp

EU:s import ökade 14 procent
Varuexporten från EU-25 till övriga världen uppgick under januari - december 2005 till 9 910 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Varuimporten till EU-25 från övriga världen ökade samtidigt med 14 procent och uppgick till 10 898 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto gentemot övriga världen på 988 miljarder kronor. Varuhandeln inom EU-25 ökade under fjolåret med 5 procent i värde.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiken för januari 2006 publiceras 2006-03-24 kl. 09.30.
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2006-05-29 kl. 09.30.


Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Christian Surtin
Tfn 08-506 946 86
E-post christian.surtin@scb.se
Utrikeshandel
Tfn 08-506 949 72
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.