Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari - juni 2007, i löpande priser: EU-handeln ökar mest

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:37 CEST

Den svenska exporten fortsatte under andra kvartalet i år att öka i samma takt som under första kvartalet. Samtidigt drog en fortsatt minskad oljeimport ned importvärdet något. Exporten till EU ökade med 9 procent.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari - juni 2007 till 570 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 procent jämfört med januari - juni 2006. Samtidigt ökade varuimporten med 9 procent och uppgick till 496 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 74 miljarder kronor. För motsvarande period 2006 uppgick handelsnettot till 86 miljarder kronor.

Andra kvartalet 2007 utvecklades snarlikt det första kvartalet. Båda kvartalen ökade exporten med 5 procent. Medan importen ökade 10 procent under första kvartalet 2007 blev ökningstakten 7 procent under andra kvartalet då en minskad oljeimport drog ned importen i värde räknat. Liksom första kvartalet var det EU-handeln som ökade allra mest.

Sveriges export till EU-27 ökade under januari-juni 2007 med 9 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 11 procent. Däribland ökade exporten till euroländerna med 9 procent medan importen från dessa länder ökade med 13 procent. Exporten till Tyskland ökade med 14 procent och importen därifrån med 15 procent.

Inom handeln med övriga Europa ökade exporten med 10 procent medan importen minskade med 2 procent, framför allt på grund av minskad oljeimport från Norge och Ryssland.

Exporten till Asien minskade med 3 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 11 procent.

Exporten till USA minskade med 15 procent och importen därifrån med 1 procent.

Export och import av varor fördelade på världsdelar (miljoner kronor)

http://www.scb.se/templates/pressinfo____211317.asp


Minskad handel med energivaror
De flesta varuområden inom exporten uppvisade liknande ökningstal under andra kvartalet 2007 som under första kvartalet. Undantagen är främst: energivaror, som minskade med 11 procent i värde under andra kvartalet efter att ha ökat med 1 procent under första kvartalet; verkstadsvaran personbilar som uppvisade nolltillväxt under andra kvartalet efter en ökningstakt på 10 procent under första kvartalet 2007; och kemivaror som ökade med 6 procent under andra kvartalet – efter att ha varit oförändrat under första kvartalet.

Export för viktiga varuområden (miljoner kronor)

http://www.scb.se/templates/pressinfo____211317.asp

Varuområden enligt SITC


Även inom importen uppvisade de flesta varuområden liknande ökningstal under andra kvartalet som under första kvartalet i år. Undantaget framförallt är importen av energivaror som, delvis på grund av sjunkande oljepriser, minskade med hela 24 procent under andra kvartalet. Detta följde på en minskning med 13 procent under första kvartalet. Fortfarande ökar mineralvaruimporten starkt i värde. Under andra kvartalet ökade importen av mineralvaror med 30 procent efter en ökningstakt på 40 procent under första kvartalet 2007.

Import för viktiga varuområden (miljoner kronor)
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211317.asp

Varuområden enligt SITC


EU: s import ökade 3 procent
Varuexporten från EU-27 till övriga världen uppgick under januari - juni 2007 till 5 498 miljarder kronor. Det är en ökning med 6 procent jämfört med samma period året innan. Varuimporten till EU-27 från övriga världen ökade samtidigt med 3 procent och uppgick till 6 346 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto gentemot övriga världen på 848 miljarder kronor. Varuhandeln inom EU-27 ökade under första halvåret med 5 procent i värde.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiken för juli 2007 publiceras 2007-09-25 kl. 09.30.
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-11-26 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Christian Surtin
Tfn 08-506 946 86
E-post christian.surtin@scb.se
Utrikeshandel
Tfn 08-506 949 72
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.