Statistiska centralbyrån, SCB

Export och import av varor, januari - september 2006, i löpande priser: Minskad export till USA

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:37 CET

Sveriges export fortsatte att bromsa in under tredje kvartalet då exporten till USA minskade. Den minskade ökningstakten från andra kvartalet bibehölls även under tredje kvartalet inom de flesta varuområden.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-september 2006 till 798 miljarder kronor. Det är en ökning med 12 procent jämfört med januari-september 2005. Samtidigt ökade varuimporten med 14 procent och uppgick till 681 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 117 miljarder kronor. För motsvarande period 2005 uppgick handelsnettot till 113 miljarder kronor.

Elektrovaror och personbilar bidrog till inbromsningen
Exporten under tredje kvartalet 2006 uppvisar, likt det andra kvartalet, en klart svagare ökningstakt än första kvartalet samma år. Exporten under tredje kvartalet ökade med 8 procent att jämföras med de två första kvartalens ökning på 20 respektive 10 procent. Det är främst den minskade exporten av verkstadsvarorna elektrovaror inklusive telekom och personbilar till USA som bidrar till inbromsningen. Kemivaror är inte heller längre samma draglok för exporten som den var i början av året. Totalt uppvisade USA-exporten en minskning med 13 procent under årets tredje kvartal jämfört med tredje kvartalet 2005.

Även importens ökningstakt minskade under tredje kvartalet, dock inte lika kraftigt som för exportens. Importen från Danmark, Storbritannien och Ryssland minskade medan importen från Norge, Finland och Tyskland ökade under tredje kvartalet.

Sveriges export till EU-25 ökade under perioden januari-september 2006 med 15 procent samtidigt som importen därifrån ökade med 14 procent. Inom handeln med övriga Europa ökade exporten med 16 procent och importen därifrån med 26 procent.

Exporten till Asien ökade med 10 procent medan importen därifrån ökade med 13 procent. Importen från hela Amerika ökade med 17 procent samtidigt som exporten dit ökade med endast 1 procent.

Export och import av varor fördelade på världsdelar (miljoner kronor)
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183361.asp
Fortsatt lägre ökningstakt i exporten av verkstadsvaror
Exporten av verkstadsvaror fortsätter att visa svagare ökningstakt under tredje kvartalet 2006. Främst är det exporten av elektrovaror inklusive telekom som bidrar till den lägre ökningstakten. Exporten av varugruppen var oförändrad under tredje kvartalet. Sett över hela perioden januari-september 2006 ökade dock exporten av elektrovaror inklusive telekom med 7 procent. Exporten av mineralvaror uppvisar en fortsatt stabil ökningstakt i exporten. Varuområdet ökade under årets tre första kvartal med 15 procent jämfört med samma period 2005.

Även exporten av kemivaror bromsade in under tredje kvartalet. Kemivaruexporten ökade dock under årets tre första kvartal med 15 procent jämfört med samma period förra året. Skogsvaror fortsätter att visa en svag ökningstakt. Exporten inom varuområdet ökade med 8 procent sett till hela perioden.

Importen av mineralvaror visar en stark ökning för tredje kvartalet. Importökningen är hela 26 procent att jämföras med första halvårets ökning på 6 procent. Det är främst importen av övriga metaller, malmer och skrot som bidrar till att varuområdet under hela perioden januari-september ökade med 12 procent.

De sjunkande energipriserna förklarar en del av den minskade ökningstakten inom varugruppen energivaror för både exporten och importen. Ökningen under de tre första kvartalen 2006 är nu 29 procent för exporten respektive 31 procent för importen jämfört med samma period 2005.

Export för viktiga varuområden (miljoner kronor)
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183361.asp


Import för viktiga varuområden (miljoner kronor)
http://www.scb.se/templates/pressinfo____183361.asp


EU: s export ökade 10 procent
Varuexporten från EU-25 till övriga världen uppgick under januari-september 2006 till 7 978 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Varuimporten till EU-25 från övriga världen ökade samtidigt med 17 procent och uppgick till 9 293 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto gentemot övriga världen på 1 315 miljarder kronor. Varuhandeln inom EU-25 ökade under första halvåret med 13 procent i värde.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiken för oktober 2006 publiceras 2006-12-28 kl. 09.30.
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-02-26 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Martin Fors
Tfn 08-506 943 57
E-post martin.fors@scb.se
Utrikeshandel
Tfn 08-506 949 72
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.