Statistiska centralbyrån, SCB

Exporten av läkemedel och personbilar ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 10:08 CEST

Export och import av varor, januari-juli 2003, i löpande priser:

Exporten av läkemedel och personbilar till USA ökade kraftigt under mätperioden.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-juli i år till 469 miljarder kronor. Det är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt ökade varuimporten med 3 procent till 382 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 87 miljarder kronor. Under motsvarande tid förra året uppgick handelsnettot till 91 miljarder kronor.

Exporten till USA oförändrad trots kronförstärkning
Under perioden januari-juli 2003 ökade varuexporten till EU med 2 procent och importen därifrån med 3 procent.

Exporten till euroländerna ökade med 3 procent samtidigt som importen från dessa länder ökade med 4 procent
Inom handeln med övriga Europa ökade exporten med 4 procent och importen med 12 procent.

Exporten till de blivande EU-länderna ökade med 7 procent och importen därifrån med 15 procent.

Exporten till USA var oförändrad trots att den svenska kronan stärktes gentemot den amerikanska dollarn under mätperioden. Importen från USA minskade dock under perioden med hela 18 procent.

Exporten till Asien minskade med 6 procent samtidigt som importen från denna region ökade med 9 procent.
Kraftig exportökning av läkemedel och personbilar till USA
Den svenska exporten av skogsvaror minskade under januari-juli i år med 2 procent. Exporten av mineralvaror minskade samma tid med 1 procent. Kemivaruexporten ökade med 8 procent, varav läkemedel ökade med hela 16 procent. Större delen av den ökningen kan hänföras till en kraftigt ökad läkemedelsexport till USA. Exporten av energivaror ökade under perioden med 16 procent. Exporten av verkstadsvaror var oförändrad; bland dessa ökade dock exporten av personbilar med hela 20 procent. Större delen av denna ökning kan hänföras till en kraftigt ökad personbilsexport till USA. Samtidigt vände dock USA-exporten av elektrovaror inklusive telekom kraftig ned.

Den svenska importen av skogsvaror ökade under perioden med 7 procent. Samtidigt ökade importen av mineralvaror med 4 procent och importen av kemivaror med 3 procent. Energivaruimporten ökade med 22 procent medan importen av verkstadsvaror var oförändrad.

Mer information:
* Statistiska meddelanden serie HA22
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som beräknas finnas på SCB: s webbplats www.scb.se 2003-10-09.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Utrikeshandel
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2003-11-07 kl. 10.00.