Statistiska centralbyrån, SCB

Exporten ökade snabbt under det tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 13:13 CET

Varuexportens och varuimportens volymutveckling 3:e kvartalet 2003

Varuexporten från Sverige ökade under det trede kvartalet i år med 9,6 procent i volym (värde i fasta priser) jämfört med motsvarande kvartal 2002. Samtidigt ökade varuimporten till Sverige med 6,1 procent i volym. Under perioden januari-september ökade varuexporten med 5,2 procent och varuimporten med 5,4 procent i volym, jämfört med motsvarande period i fjol.

Stark ökning för exporten av vägfordon
Varuexporten från Sverige, som i fjol ökade med 2,9 procent i volym (värde i fasta priser), ökade under januari-september i år med 5,2 procent jämfört med motsvarande period 2002.
Ökningen i volym för sektorn Skogsvaror blev knappt 4 procent under januari-september jämfört med samma period i fjol. Inom sektorn ökade papper snabbt i volym medan massa och trävaror minskade. Mineralvaror (inklusive metaller) hade en svagt ökad volym. Inom sektorn Kemivaror ökade läkemedel i snabb takt.
Verkstadsvaror ökade med inemot 5 procent i volym. Inom sektorn kan noteras en uppgång med knappt 3 procent i exporten av elektrovaror (inklusive IT, telekom). Exporten av vägfordon (inklusive delar) ökade med närmare 18 procent. Särskilt personbilsexporten visade en stark ökning.

Importen av verkstadsvaror och energivaror ökade i volym
Varuimporten till Sverige, som minskade i volym både år 2001 och 2002, ökade med 5,4 procent under januari-september i år jämfört med motsvarande period 2002.
Den dominerande sektorn i importen – Verkstadsvaror – ökade med drygt 5 procent i volym under januari-september jämfört med motsvarande period i fjol. Inom sektorn kan noteras en kraftig uppgång för vägfordon medan övriga transportmedel (innehållande bl.a. fartyg och flygplan) sjönk i volym. Importen av elektrovaror (inklusive IT, telekom) ökade i stort i samma takt som totalimporten.
Energivaror ökade snabbt i volym efter en ökad oljeimport. Sektorerna Mineralvaror, Kemivaror och Övriga varor hade volymökningstal i nivån 3-4 procent medan Skogsvarorna ökade 6 procent.

Definitioner och förklaringar
Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis och bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser för olika varugrupper samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar rörande export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export/import-värden för respektive varugrupp, dvs. värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken över handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp varuområde/totalen med basår 1990. Volymindex beräknas enligt Laspeyres formel och prisindex enligt Paasche. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar/tillägg i bakomliggande utrikeshandelsmaterial med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i HA 23 SM 0304 som nu finns på SCB: s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-03-16 kl. 13.00.

Producent
SCB, Utrikeshandel-ES/UH
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 945 71

Förfrågningar
Lars Malmborg
Tfn 08-506 946 29
Epost lars.malmborg@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

För tabeller, se www.scb.se/templates/pressinfo____66258.asp