Statistiska centralbyrån, SCB

Exporten till Tyskland ökade 9 procent

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 10:32 CEST

Export och import av varor, januari - juli 2004, i löpande priser: Exporten till Tyskland ökade 9 procent

Den svenska exporten ökade med 8 procent under januari - juli medan importen ökade med 4 procent. Exporten till Tyskland ökade under samma period med 9 procent och importen därifrån med 5 procent.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari - juli 2004 till 514 miljarder kronor, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med januari - juli 2003. Under samma tidsperiod ökade varuimporten med 4 procent och uppgick till 401 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 113 miljarder kronor. Motsvarande period 2003 uppgick handelsnettot till 89 miljarder kronor.

Sveriges export till EU25 (inklusive 10 nya medlemsländer) ökade under januari - juli med 8 procent, medan importen därifrån ökade med 6 procent. EU25:s andel av Sveriges export är 58 procent, medan andelen av importen är 74 procent. Exporten till Tyskland, Sveriges största mottagare av export inom EU25, uppvisade en ökning på 9 procent. De viktigaste varugrupperna avseende exporten till Tyskland är maskiner, järn och stål, elektrovaror och vägfordon.

Importen från Ungern ökade med 34 procent och från Polen och Finland med 25 respektive 17 procent. Exporten till euroländerna och gamla EU15 ökade med 8 procent vardera och importen från de två områdena ökade med 6 respektive 5 procent. EU15:s andel av Sveriges export och import var under perioden 54 procent respektive 67 procent.

Inom handeln med övriga Europa ökade exporten med 11 procent, medan importen därifrån under perioden var oförändrad.

Exporten till Asien ökade med 10 procent medan importen därifrån minskade med 2 procent. Exporten till Kina ökade 13 procent och exporten till Japan backade med 9 procent. Exporten till Singapore ökade med 10 procent. Importen såväl från Kina och Japan ökade, med 15 respektive 2 procent.

Exporten till USA ökade med 3 procent medan importen därifrån minskade med 8 procent.

EU:s varuimport ökade 6 procent
EU25:s varuexport till övriga världen uppgick under januari – juli 2004 till 5 057 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 9 procent jämfört med januari – juli året innan. Samtidigt ökade EU:s varuimport med 6 procent och uppgick under perioden till 5 312 miljarder kronor.

Exporten av mineralvaror ökade 18 procent
Exporten av skogsvaror var under januari - juli oförändrad, i jämförelse med samma period föregående år. Exporten av mineralvaror ökade samma tid med 18 procent. Inom gruppen ökade exporten av järnmalm med 14 procent och järn och stål med 17 procent. Övriga metaller ökade med 24 procent. Kemivaruexporten ökade med 5 procent. Exporten av energivaror ökade under perioden med 33 procent. Exporten av verkstadsvaror ökade under perioden med 9 procent, inom gruppen ökade vägfordon med 10 procent. Bland vägfordon ökade exporten av personbilar med 9 procent och delar och tillbehör med 10 procent. Lastbilar och dragbilar för påhängsvagnar ökade under perioden med 23 procent. Exporten av övriga transportmedel minskade med 18 procent. Av övriga varor ökade livsmedel med 12 procent.

Importen av elektrovaror ökade 13 procent

Under januari-juli ökade den svenska importen av skogsvaror med 4 procent. Samtidigt ökade importen av mineralvaror med 17 procent. Inom gruppen ökade importen av malmer och skrot med 42 procent, järn och stål med 19 procent och övriga metaller med 15 procent, jämfört med året innan. Kemivaruimporten ökade med 5 procent och energivaruimporten minskade med 4 procent. Inom gruppen minskade importen med oljeprodukter med 12 procent. Importen av verkstadsvaror ökade med 4 procent. Bland dessa ökade elektrovaror (inklusive telekom) och vägfordon med 13 procent respektive 6 procent, medan maskiner var oförändrad. Personbilsimporten ökade med 12 procent, samtidigt som övriga transportmedel minskade med 43 procent. Importen av övriga varor ökade med 2 procent, bland dessa ökade livsmedel med 5 procent.

Tabeller på http://www.scb.se/templates/pressinfo____102939.asp

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.