Naturskyddsföreningen

Exportkrediter - ingen garanti för utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 08:53 CET

- Vi uppmanar den nya regeringen att snarast reformera uppdraget till Exportkreditnämnden så att dess verksamhet bidrar till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling, säger Svenska Naturskyddsföreningen och Lutherhjälpen i ett gemensamt uttalande.

I rapporten "No Development Guaranteed" visar organisationerna att Exportkreditinstituten i OECD-länderna årligen ger över 500 miljarder kronor i garantier till projektfinansiering i utvecklingsländer, en summa som motsvarar den totala volymen av det samlade biståndet från Nord till Syd.

En stor del av dagens exportkreditstöd går till industri- eller infrastrukturssatsningar som ofta har negativa sociala och miljömässiga konsekvenser, som stora dammbyggen, gruvdrifter, vägbyggen och pipelines. Trots att exportkreditinstituten i Norden under de senaste åren utvecklat allt mer progressiva regler för granskning av sociala och miljömässiga effekter av de projekt de stödjer, finns det fortfarande fog för kritik mot verksamheten.

- Regleringsbrevet och direktiven till Exportkreditnämnden måste förändras så att nämnden blir en del av lösningen på hur vi i Nord kan bidra till en hållbar utveckling i fattiga länder i Syd. Idag bidrar exportkrediter många gånger till att låsa fast fattiga länder i ohållbara projekt som inte alls bekämpar fattigdomen, säger Svenska Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.

- Det är mycket viktigt att uppnå en fullgod samstämmighet mellan exportfrämjande och de nordiska ländernas politik för utvecklingssamarbete. I Sveriges fall innebär det att exportpolitiken ska överensstämma med politiken för global utveckling. En viktig förutsättning för att detta ska bli möjligt är att Exportkreditnämndens beslutsprocesser blir mer transparanta så att de nordiska parlamenten och civilsamhället får bättre insyn och därmed ökad möjlighet till inflytande. Många nordiska företag är i frontlinjen vad gäller socialt och miljömässigt ansvar och har därför allt att vinna på en sådan nyordning, säger Karin Lexén policychef på Lutherhjälpen.

Rapporten redovisar även en rad konkreta fall där Exportkreditnämndens arbete motverkat en miljömässigt och socialt hållbar utveckling.

- Om EKN hade främjat hållbar utveckling i Syd skulle aldrig garantier kunnat lämnas till svenska investeringar i exempelvis det gigantiska projektet Tre Raviners damm i Kina, som skett vid två tillfällen under 2000-talet. Genom det stödet har EKN indirekt stött tvångsförflyttningar av närmare två miljoner kineser till en osäker framtid, säger Mikael Karlsson, ordförande i SNF.

- Vi hoppas att den nya regeringen tar till sig budskapet i vår rapport och de angelägna frågor vi vill lyfta, säger Karin Lexén policychef på Lutherhjälpen.

I årets biståndsbudget finns pengar avsatta för i sig välkomna avskrivningar av fattiga länders skulder. Men flera skulder härstammar från forna exportkrediter som inte sällan är givna på oansvariga grunder. Biståndspengar som annars kan användas för fattigdomsbekämpning och demokratiutveckling, kan därmed komma att gå till EKN som kompensation för bristfällig riskhantering på 1970-talet.

Information:
Mikael Karlsson, ordförande, Svenska Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22 Karin Lexen, policychef, Lutherhjälpen, Svenska kyrkan, Tel 070-658 56 13

Thomas Ekelund, pressekreterare, Svenska kyrkan 018-169693, 0730-233271, pressjour dygnet runt 018-169475 Eva-Lena Neiman, pressekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen, 070-655 46 19

Läs mer på
www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen
www.snf.se
Läs hela rapporten:
http://www.snf.se/pdf/rap-int-ekn-webb.pdf