Ekerö kommun

Extern revisionsrapport av vissa verksamheter inom socialkontoret presenterades idag

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 18:29 CEST

Bakgrunden till revisionsuppdraget är att Länsstyrelsen tidigare uppmärksammat att vissa av kommunens biståndsbeslut inte har verkställts inom de tidsramar som regelverket anger. Rapporten visar bland annat på att den administrativa handläggningsprocessen behöver revideras, processbeskrivas, dokumenteras och fastställas på alla nivåer för att motsvara kraven på kvalitet och rättsäkerhet.

Rapporten

Revisionsrapporten är beställd av Ekerö kommun. Granskningen visar att det lokala regelverket behöver revideras, processbeskrivas och dokumenteras samt fastställas på samtliga nivåer för att tydliggöra vad som ska gälla.

Det behöver utvecklas tydliga rutiner och anvisningar för handläggningsprocessen. Ett förtydligande av vilka moment som handläggningsprocessen ska omfatta samt hur de ska dokumenteras i personakterna. I tidigare förhållanden innehöll allt för stora brister i förhållande till regelverkets krav på rättssäkerhet och kvalitet i handläggningen.

Internkontrollplan
Under våren 2008 har socialnämnden arbetat med ett förslag till struktur och plan för den interna kontrollen.
Det avser både handläggningsrutiner och rutiner för rapportering av ej verkställda gynnande beslut. Planen kommer att behandlas av socialnämnden i oktober.

Vad har gjorts under 2008?
Ett omfattande arbete har genomförts av socialnämnden och socialkontoret vilket resulterat i olika beslut om åtgärder. Bland dessa kan noteras att:


  • En boendesamordnarfunktion har inrättats. Till funktionen lämnas samtliga nya beviljade biståndsbeslut och beställningar om plats vid särskilt boende. En ny mall och beställningsblankett har tagits fram i dessa typer av ärenden

  • Ansvarsområden för boendeenheterna och boendesamordnaren gällande prioriteringar och anvisande av särskilt boende har tydliggjorts.

  • Den kvartalsvisa rapporteringen, den som ska lämnas till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige, har setts över och fungerar bra idag. En ny mall och rapporteringsstruktur har tagits fram för rapporteringen.

  • En processkartläggning har genomförts inom äldresektionen. Utifrån denna har handläggningsprocessen som helhet, och dess olika delmoment, blivit tydliggjorda myndighetens handläggnings- och biståndsbedömningsprocess inom äldresektionen. Denna kartläggning och processbeskrivning har också redovisats för nämnden.

Avslutningsvis är det värt att notera att under första halvåret har samtliga gynnande beslut verkställts på ett korrekt sätt.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Äldreboende
Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Omvårdnaden planeras i samråd med den boende och utgår från den enskildes behov av stöd och hjälp.

Korttidsboende
Inom särskilt boende finns även korttidsplatser och växelvårdsplatser för dig som behöver sådan vård och omsorg under en kortare period t ex efter sjukhusvistelse eller dig som vårdas hemma.

Hemtjänst
Hemtjänst innebär att du vid behov kan få hjälp med serviceinsatser och personlig omvårdnad. Hemtjänsten utförs av undersköterskor och vårdbiträden.
Insatserna kan bestå av:

- Hjälp i hemmet kan ges dygnet runt
(personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, inköp av dagligvaror etc)

- Matleveranser
(färdiglagad, varm mat som levereras från Ekgården eller Färingsöhemmet)

- Anhörigavlösning

- Ledsagarservice

Utbyggnad av särskilda boenden i Ekerö
Behovet av framtida platser i särskilt boende beslutades redan i maj 2006 i samband med den framtidsprognos som gjordes.

De särskilda boenden som finns i kommunen är Ekgården, Kullen och Färingsöhemmet. Kommunen beslutade under 2007 om utbyggnad av Kullen med 24 platser, samt började planera för ett helt nytt boende i Stenhamra som kommer att rymma 60 platser.


Särskilda boenden i Ekerö kommun
Ekgården ligger i Ekerö tätort och drivs i kommunal regi. Här finns 60 lägenheter för personer som behöver permanent boende eller korttids- och växelvård. Enheten har två enheter för personer med demenshandikapp.

Kullen ligger i Ekerö centrum och drivs på entreprenad av Förenade Care AB. Kullen har 58 platser för människor med behov av permanent boende eller behov av korttids- och växelvård. Det finns 21 platser för personer med demenshandikapp som behöver särskilt anpassat boende.

Färingsöhemmet ligger i Färentuna och drivs i kommunal regi. Boendet har plats för 32 lägenheter för permanent boende eller korttids- och växelvård.