Arbetsförmedlingen

Externa jobbcoacher ger stöd till arbetssökande i enlighet med avtal

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:30 CET

Arbetsförmedlingens granskning av externa jobbcoacher visar att de coachningsinsatser som erbjuds de arbetssökande sker i enlighet med avtalet. De arbetssökande är till övervägande del mycket nöjda med coachstödet. Fler än hälften anser att det i hög grad har ökat deras chanser att få arbete. Och resultat visar att 24 procent har fått arbete 14 dagar efter avslutad jobbcoachning.

Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande en personlig jobbcoach. Ett centralt önskemål var att en mångfald av olika aktörer engagerades och att mindre lokala företag fick möjlighet att medverka. Arbetsförmedlingen gick därför ut med ett förfrågningsunderlag som tog fasta på mångfaldsperspektivet. 952 olika jobbcoachföretag fick sina anbud godkända. 

Verksamheten startade den 18 augusti 2009. Fram till sista januari i år har drygt 40 000  tusen arbetssökande fått stöd av extern jobbcoach. Kostnaden för detta uppgår till 303,0 miljoner kronor.

Jobbcoachning innebär att coacha arbetssökande till arbete. Deltagaren ska erbjudas en personlig coach som utifrån varje deltagares unika behov och arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft utvecklar den arbetssökandes färdigheter i att söka jobb på ett aktivt och medvetet sätt. Arbetsförmedlingen har alltså inte upphandlat utredningsinsatser, medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering, terapeutiskt stöd eller utbildningsinsatser.

Under hösten 2009 kom det signaler om att tjänster som ej ska ingå erbjöds arbetssökande. Arbetsförmedlingen tog därför initiativ till att genomföra två granskningar med syfte att verifiera att innehållet i leveranser av coachning sker i enlighet med avtal och angivna leveransförsäkringar.

Resultat av granskningen

Revisionsföretaget Ernst & Youngs har granskat 30 leverantörer. De konstaterar att regeringens vilja att en mångfald olika aktörer engageras och att mindre lokala aktörer får möjlighet att medverka har uppfyllts. Granskningen visar att leverantörerna generellt är medvetna om och agerar efter den restriktion som gäller för erbjudande till de arbetssökande av andra tjänster än de upphandlade.

Controllerenheten på Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att granska, utifrån leverantörens obligatoriska dokumentation, hur de externa coachningsföretagens tjänsteleveranser genomförts. Jobbcoachningsinsatser som levererats till de arbetssökande har jämförts med dem som Arbetsförmedlingen upphandlade. Granskningen visar att samtliga granskade leverantörer har erbjudit det slags jobbcoachningsinsatser som man har tecknat avtal om med Arbetsförmedlingen.

Däremot kan av leverantörernas dokumentation avseende tjänsteleverans utläsas att 3-5 av 829 utbetalningar skett trots att coachning inte kommit till stånd. Eventuellt kan det innebära att Arbetsförmedlingen ställer krav på återbetalning, men det får vidare beredning visa.

 Arbetssökande positiva till coachstöd

Arbetsförmedlingen har även vänt sig direkt till de arbetssökande för att få deras syn på den service och det stöd som de externa jobbcoacherna ger. De positiva omdömena dominerar. Fler än hälften anser att coachningen i hög grad har ökat deras chanser att få ett arbete. På frågan ”I vilken grad anser du att aktiviteterna har ökat din chans att få ett arbete?” svarar tre av tio ”i mycket hög grad”. I vilken utsträckning jobbcoachning leder till arbete är ännu inte utvärderat. Däremot har 24 procent fått arbete 14 dagar efter avslutad jobbcoachning. Motsvarande resultat för dem som fått sin tre månaders coachningsperiod hos Arbetsförmedlingen var 22 procent. 

 Arbetsförmedlingens rutiner för synpunkter, frågor och klagomål:

-         Veckovisa möten med alla 69 arbetsförmedlingschefer runt om i landet.

-         Arbetsförmedlare på kontoren som löpande arbetar med frågorna.

-         En process som säkerhetsställer att alla klagomål, oavsett avsändare, omhändertas.

-         Kundnöjdhetsenkäter.

-         Kvalitetsuppföljningar.

I förlängningen syftar dessa rutiner till att förbättra verksamheten.

Se granskningarna och sökandeenkäter i pressrummet på Arbetsförmedlingens hemsida http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=37

 

För kommentarer:

Jan-Olof Dahlgren, chef för ledningsstaben på Arbetsförmedlingen

Tfn: 010-486 20 89

Pär Wiker, chef för enheten Kvalitetsuppföljning på avd Kompletterande arbetsförmedlingstjänster på Arbetsförmedlingen

Tfn: 010-487 39 52

För kommentar av Ernst & Youngs granskning:

Curt Öberg, auktoriserad revisor på Ernst & Young

Tfn: 08-520 598 70 

Presskontakt:

Patrik Svensson, pressekreterare

Tfn: 010-487 01 42