Konstnärsnämnden

Extra ansökningsomgång för projektbidrag på dansområ det 2003

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2003 09:00 CET

Regeringen har år 2003 tilldelat Konstnärsnämnden ytterligare 3 mkr för bidrag till fria koreografer och dansare. Nämndens arbetsgrupp för teater-, dans- och filmkonstnärer har beslutat att använda detta tillskott i huvudsak till en ökad fördelning av projektbidrag. En extra ansökningsomgång för projekt på dansområdet genomförs därför med sista ansökningsdag måndagen den 3 mars 2003. Beslut tas den 5 maj. Ansökningsblanketter (Projektbidrag 2003:1, röd) väntas finnas tillgängliga i början av februari. Blanketten kommer att utan särskild beställning skickas ut till samtliga som hösten 2002 ansökte om projektbidrag. De kan även rekvireras på Konstnärsnämnden INFO tel. 08-457 02 45, 213#.

Beslut om de ansökningar om projektbidrag som lämnades in hösten 2002 tas den 10 mars. Den extra ansökningsomgången skall i princip gälla andra projekt än dem som redan inlämnade ansökningar avser. Har projekten och/eller förutsättningarna för deras genomförande väsentligt ändrats sedan i höstas kan emellertid en förnyad ansökan tas upp till prövning.

Det är Konstnärsnämndens förhoppning att den höjda nivån på bidragen till dans kommer att bibehållas i framtiden. Projektbidragen kommer dock endast utlysas en gång per år. År 2003 blir ett undantag. (Projektbidrag kommer också att kunna sökas i höst med sista ansökningsdag den 6 oktober.)

Projektbidrag är ett stöd till mer omfattande konstnärligt arbete och utveckling. Projekten skall ha ett avgränsat mål eller syfte, vara tidsbegränsade och ha en budget. Egen allmän konstnärlig utveckling är inte att betrakta som projekt. Konkretisera och ange noga syftet med projektet och hur det avsedda resultatet är tänkt att uppnås.

Projektbidragen är avsedda för enskilda konstnärer. Institutioner, fria grupper och motsvarande hänvisas till Statens kulturråd. Projektbidrag kan emellertid ges till konstnär för samarbete med en eller flera andra konstnärer eller andra yrkesutövare. Bidraget skall användas till kostnader som är direkt förbundna med projektet. Bland dessa kan ingå ersättning för egen arbetsinsats. Användningen av beviljat projektbidrag skall redovisas i efterhand.

Projektbidrag inom teater- och dansområdet utgår normalt inte till uppsättningar eller produktioner, utan i första hand till experiment och utvecklingsarbete som senare kan komma att tas till vara i publik verksamhet eller på annat sätt få praktisk betydelse. Denna gräns är emellertid svår att dra tydligt, och bidrag kan i undantagsfall utgå till produktioner av experimentell eller nyskapande karaktär.

Projektbidrag är skattepliktig inkomst och kan bli pensionsgrundande i den mån det avser ersättning för egen arbetsinsats. Egenavgifter skall i så fall betalas av bidragsmottagaren, som också skall erlägga arbetsgivaravgift för i projektet eventuellt anlitade konstnärer och övriga arbetstagare. Beviljat bidrag utbetalas till den konstnär som tilldelats bidraget eller till hans/hennes enskilda firma. Bidrag kan av nämnden inte utbetalas till annan i projektet deltagande person och heller inte till annan företagstyp som handelsbolag, aktiebolag, stiftelse eller ideell förening. På den del av bidraget som tas ut som lön skall arbetsgivaravgifter påföras och skatt betalas. Mottagaren av projektbidraget har arbetsgivaransvar för andra personer som anlitas i projektet.

Närmare upplysningar ges i första hand av Eva Englund (tel direkt 402 35 79) och Nils Johansson (tel direkt 402 35 80)