TracTechnology AB

Extra Bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:39 CET

(Aktietorget: TRAT B)

Aktieägarna i TracTechnology AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 februari 2007 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 147 i Bromma.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 februari 2007,
dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 16 februari 2007 kl. 16.00, antingen (i) via telefax till 08-556 934 19, (ii) per e-post till mail@tractechnology.se eller (iii) med post till följande adress: TracTechnology AB (publ), Gustavslundsvägen 147, 167 51 Bromma. Vid sådan anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella ombud och biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 16 februari 2007. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära sådan registrering hos förvaltaren.

Aktieägare som skall företrädas genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman skickas till bolaget med post till ovan angivna adress.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av styrelsens förslag till nyemission samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
8. Beslut om nyemission
9. Stämmans avslutande

Förslag till nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslutar om att bolagets aktiekapital ökas med högst 647.144 kronor 96 öre genom emission av högst 9.244.928 nya aktier av serie B. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till de antal aktier de förut äger. Fem befintliga aktier skall därvid berättiga till teckning av fyra nya aktier. Avstämningsdagen för rätt att delta i nyemissionen skall vara onsdagen den 1 mars 2006. Om inte samtliga företrädesrätter utnyttjas skall tilldelning inom ramen för nyemissionens högsta belopp kunna ges till personer som tecknar sig för ytterligare aktier utan företrädesrätt. Teckningskursen skall uppgå till tre kronor per aktie.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med torsdagen den 8 februari 2006 samt att sändas till aktieägare som så begär.

Stockholm i februari 2007
TracTechnology AB (publ)
Styrelsen

Om TracTechnology AB (publ.)
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårning, betalsystem och logistik med hjälp av RFID-teknik. Produktportföljen innehåller MeatTrac, CampTrac, TimeTrac, GateTrac, CellTrac och PayTrac. MeatTrac, är en komplett systemlösning som möjliggör spårning och authentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till "köttdisken". MeatTrac är patentskyddat i Sverige och USA och under patenthandläggning i ytterligare länder.
Läs mer om de andra spännande lösningarna på www.tractechnology.se