Billerud AB

Extra bolagsstämma 2009 i Billerud AB

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 13:03 CEST

Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm.

Stämmolokalerna öppnas klockan 15.00.


Deltagande

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredag den 21 augusti 2009,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast klockan 16.00 fredag den 21 augusti 2009. Anmälan skall ske skriftligen per post till Billerud AB, Investor Relations, Box 703, 169 27 Solna, per telefon 08-553 335 40 eller per fax 08-553 335 65. Anmälan kan också ske via bolagets hemsida www.billerud.se/anmalan eller per e-post till bolagsstamma@billerud.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som skall delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före stämman, till bolaget, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.billerud.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan inre¬gistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredag den 21 augusti 2009, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut före stämman. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före stämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.

I bolaget finns totalt 53 343 043 aktier med en röst vardera, således totalt 53 343 043 röster. Bolaget innehade den 30 juni 2009 1 851 473 egna aktier, vilka inte kan företrädas på stämman. Totalt röstetal i bolaget per nämnda tidpunkt uppgår därmed till 51 491 570 st.Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om:
I. styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet
II. styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
III. styrelsens förslag till beslut om fondemission
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkten 7

Som anges nedan föreslår styrelsen för Billerud bland annat att extra bolagsstämman beslutar att godkänna den av styrelsen den 22 juli 2009 beslutade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt II B nedan). Avsikten är att nyemissionen skall inbringa en emissionslikvid om cirka 1 miljard kronor före emissionskostnader. Som vidare anges nedan kommer vissa villkor för nyemissionen, såsom det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie, att fastställas och offentliggöras vid senare tillfälle. För att skapa handlingsutrymme avseende fastställandet av sådana villkor ombeds extra bolagsstämman också godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet samt därtill hörande bolagsordningsändring (punkt I nedan), förslag om bolagsordningsändring i anledning av nyemissionen (punkt II A nedan) samt förslag om fondemission för att återställa bolagets bundna egna kapital och aktiekapital efter minskningen av aktiekapitalet (punkt III nedan).

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

A. Förslag till ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagsordningens aktiekapitalgränser skall ändras från nuvarande lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor till lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor. Bolagsordningens § 3 skall därmed erhålla följande lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor."

B. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
För att möjliggöra styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 666 788 037,50 kronor, minskas med 400 072 822,50 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman. Minskningen kräver att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som har angetts ovan, skall bolagets aktiekapital uppgå till 266 715 215 kronor, fördelat på sammanlagt 53 343 043 aktier. Förutom minskningen av bolagets aktiekapital kommer bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

II. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

A. Förslag till ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den nyemission som styrelsen beslutade om den 22 juli 2009 och den fondemission som styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om enligt punkt III nedan, föreslår styrelsen att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen (§ 3) samt gränserna för antalet aktier (§ 4) ändras i erforderlig utsträckning. Det fullständiga förslaget kommer att fastställas i samband med att villkoren för nyemissionen, innefattande bl.a. ökningen av bolagets aktiekapital och antal aktier, beslutats av styrelsen. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt denna punkt skall dock ligga inom följande ramar: (i) såvitt gäller aktiekapitalets gränser skall den lägsta gränsen ej sättas under 400 000 000 kronor och den högsta gränsen ej sättas över 2 000 000 000 kronor och (ii) såvitt gäller gränserna för antalet aktier skall den lägsta gränsen ej sättas under 80 000 000 stycken aktier och den högsta gränsen ej sättas över 400 000 000 stycken aktier.

B. Beslut om nyemission
För nyemissionen som styrelsen beslutade om den 22 juli 2009, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, gäller följande villkor.

Rätt till teckning
Rätt att teckna de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt skall vara den 1 september 2009. Det antal teckningsrätter som varje aktie skall berättiga till, och det antal teckningsrätter som krävs för rätt att teckna en nyemitterad aktie, kommer att avgöras av styrelsen eller den som styrelsen inom sig utser inom ramen för vad som sägs nedan om bemyndigande för styrelsen. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system.

Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder. I första hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till vissa aktieägare och andra som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter (med undantag för de s.k. Underwriters som skall erhålla tilldelning enligt efterföljande punkt), och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I fjärde och sista hand, skall tilldelning ske till ett garantikonsortium för nyemissionen bestående av Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) (nedan "Underwriters") som har ingått ett underwritingavtal daterat den 22 juli 2009 med bolaget, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en av dem har åtagit sig att teckna enligt underwritingavtalet och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Emissionskurs, teckning och betalning
Styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigas att, inom ramen för de gränser som anges i första stycket i detta beslut, senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital högst skall ökas med, det antal aktier som högst skall ges ut samt vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie.

Teckning med stöd av teckningsrätt skall ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 4 september 2009 till och med den 23 september 2009. Teckning utan stöd av teckningsrätt skall ske på särskild teckningslista under motsvarande tid som angivits ovan. Teckning av nya aktier av emissionsgaranter enligt särskilt garantiåtagande, samt av Underwriters enligt åtagande i underwritingavtalet, skall ske från och med den 4 september 2009 till och med den 4 oktober 2009. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt skall betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning
De nya aktierna i bolaget skall berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter emissionens registrering.

Beslut enligt punkt B ovan förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt A ovan.

III. Styrelsens förslag till beslut om fondemission

För att säkerställa att bolagets bundna egna kapital och bolagets aktiekapital återställs efter minskningen av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag i punkt I ovan, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om fondemission. Bolagets aktiekapital skall ökas med ett belopp att fastställas av styrelsen senast två veckor före extra bolagsstämman, dock högst med 400 072 822,50 kronor, utan utgivande av nya aktier. Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av medel från bolagets fria egna kapital enligt fastställd balansräkning till bolagets aktiekapital.

Beslut om fondemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt II A ovan.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7. I-III ovan skall antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 samt handlingar enligt 12 kap 7 §, 13 kap 6 § samt 20 kap 13 och 14 §§ finns hos bolaget senast från den 13 augusti 2009 under adress Gustav III:s Boulevard 18, Solna, och sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna finns även på bolagets hemsida, www.billerud.se.

Solna i juli 2009

Styrelsen


Non-Swedish speaking shareholders

This notice to attend the Extraordinary General Meeting of Billerud AB (publ), to be held on Thursday 27 August 2009 at 4.00 p.m. at Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm, Sweden is available in English at the company's website www.billerud.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ingvar Petersson, styrelseordförande, telnr. +46 70 595 7605

Informationen ovan är sådan som Billerud AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juli 2009 kl. 12.00.

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.