A+ Science Holding AB

Extra bolagsstämma i A+Science Holding

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:13 CET

Styrelsen i A+ Science Holding AB har beslutat att kalla aktieägarna i A+ Science Holding AB (publ), org. nr 556652-6835 (”Bolaget”), till extra bolagsstämma i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, måndagen den 6 december 2010 kl. 15.00.


Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för Bolaget per den 30 november 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 den 30 november 2010. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@a-plusscience.com eller skriftligen till A+ Science Holding AB, att. Anders Jacobson, Smidesvägen 10-12, 171 41 Solna. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 30 november 2010, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Stockholm, 22 november 2010
A+Science Holding AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:

Agneta Franksson, mobil: + 46 (0) 735 240 398
agneta.franksson@a-plusscience.com