AAK, AarhusKarlshamn

Extra bolagsstämma i AarhusKarlshamn AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 10:51 CET

Vid dagens extra bolagsstämma i AarhusKarlshamn AB (publ) beslutades, i
enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner
genom utgivande av högst 1.500.000 teckningsoptioner som berättigar till
teckning av motsvarande antal nya aktier i AarhusKarlshamn AB. 

Emissionen skall ske till det helägda dotterbolaget AarhusKarlshamn
Invest AB för överlåtelse till ledande befattningshavare och
nyckelpersoner. Teckningsoptionerna skall ges ut till dotterbolaget mot
ett vederlag om 24 kronor (angiven emissionskurs gäller med förbehåll
för väsentliga förändringar av pris per aktie i AarhusKarlshamn AB samt
för övriga värderingsparametrar i samband med marknadsmässig värdering
av teckningsoptionerna). Teckning och betalning för teckningsoptionerna
skall ske senast den 1 december 2010 med rätt för styrelsen att förlänga
dessa frister. 

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen
anser att ett optionsprogram som ger ledande befattningshavare och
nyckelpersoner möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt medför att
intresset för bolagets utveckling, liksom bolagets aktiekursutveckling,
förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren
stimuleras. Ett incitamentsprogram förväntas även bidra till
möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 

Vid full teckning av emissionen och fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner kan aktiekapitalet ökas med sammanlagt högst
15.000.000 kronor, vilket motsvarar cirka 3,67 procent av bolagets
nuvarande aktiekapital. Sammantaget kan programmet vid fullt utnyttjande
medföra en total utspädningseffekt om maximalt cirka 3,54 procent i
förhållande till aktiekapitalet efter full utspädning, beräknat såsom
antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga jämte
tillkommande aktier. 

För ytterligare information hänvisas till styrelsens fullständiga
förslag som finns tillgängligt på AarhusKarlshamn AB:s hemsida,
www.aak.com, samt på AarhusKarlshamn AB:s huvudkontor i Malmö. 

För ytterligare information kontakta:
Arne Frank, VD och koncernchef 
Telefon: 040 627 83 10     

Anders Byström, CFO
Telefon: 040 627 83 32

Fredrik Nilsson, Chef Investor Relations 
Telefon: 040 627 83 34              
Mobil: 0708 95 22 21 

Fakta om AAK
AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska
specialoljor och specialfetter med hög förädlingsgrad. Dessa fetter
karaktäriseras av ett högt teknologiinnehåll och används som ersättning
för mjölkfett och kakaosmör, transfria lösningar till fyllningar i
choklad och konfektyrprodukter samt inom kosmetikindustrin.
AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark, Nederländerna,
Mexiko, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är organiserat i
tre affärsområden, Chocolate & Confectionery Fats, Food Ingredients och
Technical Products & Feed.  Ytterligare information om AarhusKarlshamn
finns på bolagets hemsida www.aak.com