Aspiro AB (publ)

Extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 16:58 CEST

Styrelsen i Aspiro AB (publ), 556519-9998, kallar härmed till extra bolagsstämma enligt följande.

Datum 21 november 2005
Tid klockan 15.00
Plats Aspiros kontor, Östermalmsgatan 87 D, Stockholm

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2005, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Aspiro AB, ”Extra bolagsstämma”, Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, eller per telefax 08-441 19 10, eller per e-mail: shareholdersmeeting@aspiro.com eller via bolagets hemsida www.aspiro.com, senast tisdagen den 15 november 2005, kl 16.00. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före fredagen den 11 november 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.


B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter
8. Bestämmande av antalet styrelsesuppleanter
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Stämmans avslutande

Stockholm i oktober 2005
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Charlotte Svensson
IR- och informationschef
Tel: 0709-91 80 10
E-post: anncharlotte.svensson@aspiro.com

Johan Lenander
VD
Tel: 0708-21 80 01
E-post: johan.lenander@aspiro.com

För mer information om Aspiro, besök www.aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro säljer mobila innehållstjänster direkt till konsument i Norden, övriga Europa och Nordamerika och är marknadsledare i Norden. Aspiro erbjuder en bred portfölj av attraktiva mobila tjänster såsom spel, ringsignaler, bakgrundsbilder, filmklipp, fullskalig musik, nummerupplysning via sms, målservice etc. Den främsta målgruppen är mobilanvändare mellan 15 och 40 år. Försäljningen sker via annonsering och genom partnerskap med mobiloperatörer och mediebolag. Användarna nås också via egna webb- och wapsidor under kända varumärken såsom Inpoc och Mobilehits. Aspiro grundades 1998 och är sedan 2001 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget har cirka 120 medarbetare med huvudkontor i Sverige och lokala marknadskontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Spanien, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen och är representerade genom egen agent i USA.